جذب سطحی سرب از محلول های آبی با استفاده از کربن فعال هسته هلو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه منابع طبیعی و علوم کشاورزی گرگان

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

10.22034/jest.2018.10702.1935

چکیده

زمینه و هدف:سرب جزء یکی از آلاینده های مهم منابع آبی به شمار می رود که ازطریق پساب های صنعتی حاوی فلزات سنگین به محیط های آبی وارد می شود و می تواند باعث اختلال در فعالیت های متابولیکی انسان شود.در مورد حذف فلزات سنگین هزینه جزء پارامترهای مهم به شمار می رود.استفاده از مواد زائد طبیعی به علت فراوانی در طبیعت و دسترسی آسان،روشی کم هزینه برای حذف فلزات از محلول های آبی است.در این مطالعه کربن تهیه شده از هسته هلو به منظور جذب یون سرب از محلول سرب آزمایش شد.
روش بررسی: آزمایشات درسیستم ناپیوسته، برای بررسی اثر پارامترهای مختلفی چون تغییرات pH،‌ دما، زمان تماس، جرم جاذب و غلظت‌های مختلف محلول فلز، بر میزان جذب د‌‌رسه تکرارانجام شد. در آخرتبعیتایزوترمجذبازمدل‌های متداول جذب، چونلانگمیروفرندلیچ موردبررسی قرار گرفت.
یافته ها : آزمایشات شرایط بهینه و میزان درصد جذب را به ما نشان دادند. اثر فاکتورهایی همچون زمان تماس، pH، میزان جاذب، غلظت اولیه و دما بر بازدهی حذف بررسی شد.بیشینه حذف سرب در pHبرابر 7، دوز جاذب 1 گرم در لیتر، دمای 25 درجه سانتیگراد، زمان تماس 120 دقیقه و غلظت اولیه سرب 20 میلی گرم بر لیتر بود.در پایان مطالعه ایزوترم جذب انجام شد که نتایج نشان دهنده مطابقت فرآیند ازمدل ایزوترم لانگمیر(99/0R2=) نسبت به فروندلیچ بود.
بحث و نتیجه گیری: از یا‌فته‌های به دست ‌آمده می‌توان نتیجه گرفت‌ که این جاذب به علت هزینه‌کم نگهداری، راندمان بالای جذب فلزات، سهولت استفاده،، مقرونبهصرفهبوده و کارایی بالایی در حذف فلز سنگین از محلول های آبی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات