مطالعه آشیان تغذیه ای خفاش مقبره ای شکم برهنه (Taphozous nudiventris, Cretzschmar, 1830) در جنوب شرق ایران

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامه واحد علوم و تحقیقات تهران

10.22034/jest.2018.11630.2028

چکیده

خفاش مقبره‌ای شکم برهنه (Cretzschmar, 1830 Taphozous nudiventris,) متعلق به راسته خفاش‌ها و خانواده Emballonuridae است. گستره زیستگاهی این گونه در برگیرنده مناطق مختلف جنگلی تا بیابانی است. آنها غارها و ساختمان های قدیمی را برای لانه‌سازی انتخاب می‌کنند.
هدف و روش کار: در پژوهش حاضر آشیان تغذیه ای خفاش مقبره‌ای شکم برهنه در جنوب شرق ایران (حوزه سیستان و شهرستان زابل)، مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه های مدفوع از زیر لانه های دو کلنی (روش غیرمستقیم) طی بهمن 1392 تا آذر 1393 جمع آوری شد.
نتایج: بر اساس نتایج حاصل شده که در جدول 1 بطور کامل ذکر شده است، بخش عمده رژیم تغذیه‌ای خفاش مقبره ای شکم برهنه در منطقه سیستان، برای هر دو کلنی براساس بیشترین تغذیه بصورت میانگین شامل خانواده Scarabaeoidae با میانگین 23.5%، از راسته سوسک ها و سوسک های حمام (Coleoptera)، راسته ملخ ها و جیرجیرک ها Orthopterans 23.3%، راسته پروانه ها و بیدها Lepidoptera 13.5%، خانواده های Tipulidae 11.4% و Anisopodidae 10.6%، از راسته مگس ها و دوبالان (Diptera)، راسته گوشخیزک ها یا پوست بالان (Dermaptera) 10.1%، خانواده Limnephilidae 9.9%، از راسته قلاب بالان و شب چره ها (Trichoptera) و خانواده Culicidae (9.7%) از راسته (Diptera) و سایر راسته های شناسایی شده در پلت ها میباشد. همچنین پهنای آشیان تغذیه ای (breadth Trophic niche) با استفاده از فرمول Hulbert محاسبه شد. پهنای نیچ در بهار برای جمعیت های دو کلنی به ترتیب 0.35 و 0.49 و پهنای نیچ جمعیت ها در فصل تابستان به ترتیب 0.33 و 0.35 است. با توجه به اینکه بسیاری از گونه های شناسایی شده متعلق به حشرات آفت هستند، این مطالعه ضرورت تدوین و ارائه طرح های جامع حفاظتی برای حفاظت از خفاش های حشره خوار که نقش مهمی به عنوان کنترل کننده های بیولوژیک آفات کشاورزی دارند را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات