گسترش عملکرد کیفیت (QFD )، ابزاری در راستای تحقق مشارکت مردمی در توسعه پایدار شهری (نمونه موردی مطالعه : بوستان علوی شهر قم )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و تحقیقات تهران- دانشکده هنر و معماری -گروه شهرسازی نویسنده دوم

2 دانشگاه علوم و تحقیقات تهران- دانشکده هنر و معماری -گروه شهرسازی نویسنده اول

3 دانشگاه قم ، گروه عمران و معماری . نویسنده سوم

10.22034/jest.2018.11655.2039

چکیده

چکیده :
زمینه وهدف: توجه به خواست های مردم و مشارکت مردمی، از عواملی است که فراروند دستیابی به شهر پایدار را تسریع و تسهیل می نماید.از این رو بکارگیری یک روش مناسب وکارا برای تجلی تمایلات مردم و نیز مشارکت آنها در امور شهر بسیار ضروری به نظر می رسد.تکنیک گسترش عملکرد کیفیت، یکی از بروزترین و مطلوب ترین روشها برای انعکاس خواسته ها و تمایلات شهروندان در فرآیند طراحی و برنامه ریزی شهری می باشد .در پژوهش حاضرکه با هدف اکتشاف و انعکاس خواسته های مردمی در طراحی و برنامه ریزی بوستانهای شهری با رویکرد توسعه پایدار صورت گرفته ، از این تکنیک استفاده شده است .
روش بررسی: در این پژوهش بوستان علوی شهر قم به عنوان نمونه ی موردی مطالعه انتخاب و مشاهده میدانی، پرسشنامه و مصاحبه ابزارهای پیشبرد پژوهش می باشند. در راستای فراهم سازی مشارکت ذهنی مردم منطقه در فرآیند برنامه ریزی و طراحی شهری و انعکاس خواسته های مردمی،حجم جامعه آماری پاسخ گو به پرسشنامه بسته 277 نفر در نظر گرفته شد و از مسئولین بوستان و متخصصین امور شهری نیز مصاحبه به عمل آمد.
یافته ها: در نهایت با پیاده سازی تکنیک مذکور در بوستان علوی قم، مشخص شد کهتوجه به بخشهای کالبدی، امنیتی، فرهنگی و بهداشتی به ترتیب دارای بیشترین اهمیت در بین خواسته های مردم می باشد و این بوستان از نظر حمل و نقل عمومی، امنیت و نورپردازی مشکلات متعددی دارد که باید مورد توجه مدیران شهری قرار گیرد.
کلمات کلیدی : توسعه پایدار، شهرپایدار، مشارکت شهروندی،گسترش عملکرد کیفیت(QFD).

کلیدواژه‌ها

موضوعات