تأثیر هیدراتاسیون اولیه بنتونیت بر تغییر خصوصیات خمیری آن در اندرکنش با آلاینده آلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه بوعلی سینا؛ استاد مدعو دانشکده عمران، دانشگاه تهران

2 2- دانشیار دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-ژئوتکنیک، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران

10.22034/jest.2018.11648.2031

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: آستر خـاک رسی متـراکم (CCLs) به‌ دلیــل ضریب نفـوذپذیری کم و قـابلیت منـاسب در جـذب و نگــهداری آلاینــده، در مراکـز دفن مهندسی زبالـه مورد استفـاده قرار می‌گیرد. تغییر ویژگیها و خواص سیـال منفذی در خاک، تــأثیر بسزایی بر مشخصات مهندسی و رفتــاری خاک‌های رسی دارد. با وجود تحقیقاتی که در خصوص فرآیند اندرکنش رس و مــواد آلی صورت گرفتـه، در زمینه تأثیـر هیدراتاسیون اولیه بنتونیت و تغییــر در ثابت دیالکتریک آلاینده آلی بر خصوصیــات ژئوتکنیکی و ژئوتکنیک زیست‌محیطی بنتونیت تحقیقــات محدودی انجام شده است. این در حالی است کـه چنین فرآیند اندرکنشی در بسیـاری از پروژههـای صنعتی و دفن مهندسـی زباله به عنوان یک عملکرد مورد انتظار به وفور رخ میدهد.
مواد و روش بررسی: در این تحقیق از خاک سدیم-بنتونیت استفاده‌شده است. نمونه‌هـا در معرض 2 نوع مـاده آلی (اتـانول و اسیـد استیک) با ثابت دی‌الکتریک مختلف تحت شرایط هیدراتاسیونی متفــاوت پیش هیـدراته شده و پس هیـدراته شده قرار داده‌شده‌اند. پس از حصول تعادل، تأثیر فرآیند هیدراتاسیون اولیه و همچنین تغییر در ثابت دی‌الکتریک در اندرکنش مواد آلی و بنتونیت بر خصوصیات خمیری بنتونیت توسط آزمایش حدود اتربرگ مورد بررسی آزمایشگاهی قرارگرفته است.
یافته‌ها و نتیجهگیری: نتایج حـاکی از آن است که تغییر در ثابت دی‌الکتریک و شرایط متفاوت هیدراتاسیونی منجـر به تغییـر در ضخامت لایه دوگانه رسی شده است که این عامل، موجب تغییرات قـابل توجهی در ساختار و تغییر رفتار خاک رسی شده است. این تغییرات بر اساس روابط تئوریک موجود مورد تجـزیه و تحلیل قرار گرفته و محـدودیت‌های نظری در روابط تئـوریک در تفسیـر پـاسخ-های خـاک به تفکیـک بحث شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات