شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر در مدریت پسماندهای عمرانی و ساختمانی در مناطق شهری با استفاده از روش FAHP

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار

2 دانشجو

10.22034/jest.2018.11536.2037

چکیده

این مطالعه با هدف شناسایی، اولویت‌بندی عوامل موثر در مدیریت پسماند شهری انجام شد. در این تحقیق ابتدا با استفاده از نظرات کارشناسی و اساتید فن معیارهای موثر در مدیریت پسماندهای شهری شناسایی شد. در این تحقیق سه معیار شامل؛ امکانات فنی، اقتصادی و مدیریتی، نوع و مقدار پسماند تولید شده و عوامل محیطی شناسایی شد. در گام بعدی در رابطه با هر یکی از زیرمعیارهای شناسایی شده تعدادی زیرمعیار شناسایی شد. پس از شناسایی زیرمعیارها در هر یک از گروه‌های معیار با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) وزن‌ هر یک از زیرمعیارها در گروه‌های معیار و همچنین وزن هر یک از معیارها نسبت به هدف برآورد گردید. در این مرحله تعداد 30 پرسشنامه کارشناسی طراحی گردید در مرحله بعدی وضعیت زیرمعیارهای شناسایی شده در سطح مناطق 12 گانه شهرداری کرج مورد بررسی قرار گرفت و براساس مطلوبیت هر یک از زیرمعیارها نقشه زیرمعیارها در سطح شهر کرج تهیه گردید. در ادامه با استفاده از نرم‌افزارهای سیستم اطلاعات جغرافیایی نقشه-های مربوط به زیرمعیارها در گروه‌های معیار بر اساس وزن‌های بدست آمده از تحلیل سلسله مراتبی فازی تلفیق شد و نقشه مطلوبیت هر یک از معیارهای سه گانه تهیه گردید. و در نهایت نقشه مربوط به معیارهای مورد نظر بر اساس وزن‌های بدست آمده از تحلیل سلسله مراتبی فازی با یکدیگر تلفیق شده و نقشه نهایی نشان دهنده مطلوبیت مدیریت پسماند در شهر کرج می-باشد. بر اساس نتایج به دست آمده مناطق در مرکز شهر دارای کمترین پتانسیل در رابطه با مدیریت بهینه پسماند عمرانی هستند و همچنین بیشترین مطلوبیت در رابطه با مدیریت پسماند مربوط به مناطق شمالی شهر کرج می‌باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات