بررسی سینتکی، تعادلی و ترمودینامیکی فرآیند جذب نیکل از محلول آبی با استفاده از جلبک قهوه ای Padina sanctae cruces خام و اصلاح شده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه ازاد بوشهر

2 دانشجو

3 کارشناس ازمایشگاه

10.22034/jest.2018.11450.2027

چکیده

در بررسی حاضر به منظور جذب یون نیکل از محلول های آبی از بیوجاذب های تهیه شده از بیومس جلبک قهوه ای Padina sanctae cruces استفاده شد. اثر پارامترهای مختلفی مانند pH اولیه، دوز جاذب، دما و زمان تماس بر بازدهی جذب یون نیکل به وسیله بیوجاذب ها مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه به نتایج تعیین شده، با افزایش این پارامترها بازدهی جذب یون نیکل از محلول آبی به وسیله بیوجاذب های استفاده شده افزایش یافت و بهترین نتیجه در شرایط آزمایشگاهی نظیر pH 8، دما 328.15 K، دوز جاذب 4 gr/L و زمان تماس 60 min  دقیقه بدست آمد. به منظور بررسی رفتار سینتیکی بیوجاذب ها از مدل های سینتیکی شبه درجه اول، شبه درجه دوم و نفوذ فیلم مایع استفاده شد که با توجه به ضریب همبستگی تعیین شده(R2)، مدل سینتیکی شبه درجه دوم نسبت به سایر مدل های سینتیکی ذکر شده توانایی بیشتری در توصیف رفتار سینتیکی بیوجاذب ها داشت. ماکزیمم ظرفیت جذب یون نیکل با استفاده بیومس جلبک قهوه ای خام و اصلاح شده به ترتیب 133.33 mg/g و 78.74 mg/g تعیین شد. در این بررسی، پارامترهای ترمودینامیکی مانند آنتالپی، آنتروپی و انرژی آزاد گیبس برای بیوجاذب های ذکر شده تعیین شد که با توجه به نتایج بدست آمده، فرآیند جذب یون نیکل با استفاده از هر دو بیوجاذب ذکر شده بصورت خود به خودی و گرماگیر می باشد و با افزایش دما، درجه خود به خودی بودن فرآیندی جذب افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات