تاثیر آلودگی هوا برفعالیت آنتی اکسیدانی دو گیاه کنار( Ziziuph spina –christa) وناترک (Dodonaea viscosa) رشد یافته در اطراف پالایشگاه نفت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه چمران اهواز

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشگاه شهید چمران

10.22034/jest.2018.11242.2009

چکیده

گیاهان نقش مهمی به عنوان شناسگران آلودگی هوا دارند ، ضمن اینکه در حفظ تعادل اکوفیزیولوژیکی نیز ایفا نقش می کنند. آن ها بسته به میزان حساسیت و مقاومت به آلاینده ها ،پاسخ های دفاعی متفاوت نشان می دهند. شناخت و استفاده از گیاهان مقاوم در نواحی آلوده مزایای محیطی فراوانی را در پی دارد. در تحقیق حاضر اثر آلودگی هوای اطراف پالایشگاه نفت آبادان بر روی دو گونه ی گیاهی کنار و ناترک مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج نشان داد که در گیاه کنار وزن خشک دراثر آلودگی هوا کاهش و در گیاه ناترک افزایش می یابد. RWC در گیاه کنار کاهش و در ناترک افزایش نشان داد. پرولین در گیاهان مورد مطالعه افزایش یافت . غلظت پروتئین محلول در گیاه کنار افزایش و در گیاه ناترک کاهش یافت. در گیاه کنارمحتوای آنزیم پراکسیدازکاهش و محتوای آنزیم آسکوربات افزایش یافت ولی محتوای این آنزیم ها در گیاه ناترک دستخوش تغییر نشدند. فعالیت آنزیم کاتالاز در گیاه کنار کاهش معنی دار داشت اما این کاهش در گیاه ناترک معنی دارنبود. مجموعه ی تغییرات مشاهده شده در متابولیت های مختلف در گیاهان مورد مطالعه ی رشد یافته در مناطق آلوده نشان از بروز تغییرات فیزیولوژیک برای ادامه ی حیات گیاه در شرایط آلوده می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات