ارزیابی و مدیریت ریسک جنبه های محیط زیستی واحد بهره برداری نیروگاه گازی آبادان با استفاده از روش EFMEA

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز، ایران

2 دانشجوی دکترای آمایش محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

3 گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان

4 عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی

10.22034/jest.2018.11365.2010

چکیده

این تحقیق با هدف ارزیابی ریسک محیط زیستی واحد بهره برداری نیروگاه گازی آبادان به انجام رسیده است. در این مطالعه پس از بررسی فعالیت‌ها و فرآیندهای مختلف نیروگاه، خطرات و عوامل بلقوه آسیب رسان شناسایی شد. سپس با توجه به شدت اثر، احتمال وقوع، امکان بازیافت و گستره آلودگی بر محیط زیست، ارزیابی و طبقه بندی گردیدند. در فرآیند ارزیابی ریسک از روش EFMEA بهره‌گیری شد. از مقایسه اعداد ریسک محاسبه شده در واحد مورد مطالعه نتیجه می شود که سطح ریسک در فعالیت راه‌اندازی واحد جهت تولید برق(خروج آلاینده‌ها از اگزوز) با امتیاز100 دارای بالاترین سطح ریسک و فعالیتهایی مانند تحویل سوخت گاز(ایستگاه گاز) با امتیاز50، راه اندازی واحد با سوخت گاز با امتیاز50 دارای سطح ریسک متوسط و فعالیت راه‌اندازی و تست تجهیزات سیستم خنک کاری دارای کمترین سطح ریسک می باشند. همچنین جهت کنترل و کاهش آلودگی‌ها، نصب چراغ های هشدار دهنده بر روی دودکش‌ها و دکل‌های برق، بکارگیری سیستم تزریق آب در سیستم احتراق در مورد استفاده از گازوئیل به عنوان سوخت، کنترل میزان هوای اضافی در سیستم احتراق، جمع آوری آبهای سطحی کلی نیروگاه، برگزاری دوره‌های آموزشی درخصوص صرفه جویی در مصرف منابع و بازیافت آنها پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات