برآورد ارزش اقتصادی تفرجگاهی بوستان آبشار تهران بااستفاده از روش ارزش گذاری مشروط

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسنده

دانشجو

10.22034/jest.2018.12054.2071

چکیده

فقدان محیط زیست، گونه های زیستی و جانوری یک مشکل جهانی است ، چراکه در صورت از بین رفتن یا تنزل این منابع وگونه ها ارزش های مهمی از دست می روند که اغلب آن ها جبران نشدنی اند. بهره جستن از جاذبه های فضاهای سبز درون شهری و پارک ها همانند طراوت گلها ، درختان ، آب نما ها ، چمن ها ، پرواز پرندگان بر روی درختان وزیبایی های بصری به همراه تلطیف وتعدیل فشارهای روانی ناشی از مشغلات روزانه بستر مناسبی جهت آرامش ، تبادل افکار و تحکیم خانواده ها را برای پایتخت نشینان فراهم می کند که موید اهمیت عمده منابع طبیعی و فضای سبز درون شهری است از یک جهت ارزش گذاری اقتصادی فضای سبز و تفرجگاه ها ابزاری در جهت پایداری ، حفظ و جلوگیری از تخریب فضاهایی ازاین دست می باشد واز جهتی دیگرموجبات توجیه پذیری سرمایه گذاری چنین مکان هایی با در نظر گرفتن مضیقه های مالی در کشوررا فراهم می کند .
در این تحقیق به بررسی ارزش بوستان آبشار تهران ، یکی از شاخص ترین بوستان های تهران از دید بازدیدکنندگان پرداخته شده است. با این هدف اطلاعات مورد نیاز توسط کتابخانه ، اینترنت، بازدیدهای میدانی، مصاحبه های حضوری، تهیه، تکمیل پرسشنامه ها که ازمیان آنها150پرسشنامه درمیان بازدیدکنندگان ازبوستان توزیع وبه روش مشروط ، میزان تمایل به پرداخت افراد تعیین شود. متغیرها در قالب مدل رگرسیونی درآمد و توسط مدل لاجیت میزان تاثیرهریک ازعوامل موثربه پرداخت افراد شناسایی گردید و با حداکثر راستنمایی پارامترهای مدل مشخص شد و نیز توسط نرم افزارهای یارانه ای Excel و Eviews تجزیه و تحلیل داده ها انجام گردید. براین اساس متوسط ارزش تفریحی سالانه هر خانوار برای بوستان آبشار تهران برابر 120548.1 ریال می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات