تحلیل نگرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی نسبت به حفاظت از محیط زیست (مورد مطالعه: رشته های ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه رازی

10.22034/jest.2018.11813.2048

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: امروزه تخریب محیط زیست به بحرانی جهانی تبدیل شده که روز به روزه بر دامنه بحران آن افزوده می‌شود. تغییر نگرش‌های زیست محیطی بی شک می‌تواند نقش مهمی در بسیج افکار عمومی و آمادگی جهت حفظ محیط زیست بازی کند. هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل نگرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته کشاورزی نسبت به حفظ محیط زیست با استفاده از روش کیو بود.
روش بررسی: جامعه مورد مطالعه این پژوهش دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی دانشگاه رازی بودند که به صورت هدفمند و با تکنیک بحث گروهی متمرکز تعداد 28 نفر از آن‏ها برای مطالعه انتخاب شدند. براساس مصاحبه‏های انجام شده با دانشجویان در قالب گروه‏های بحث متمرکز تعداد 36 عبارت استخراج شد که در قالب یک پرسشنامه متشکل از 36 کارت و یک پاسخ‏نامه (نمودار کیو) در اختیار دانشجویان مورد مطالعه قرار گرفت که میزان موافقت یا مخالفت خود را با آن‏ها مشخص نمایند. تجزیه و تحلیل داده‏های پژوهش با انجام تحلیل عاملی اکتشافی نوع کیو با استفاده از نرم‏ افزار SPSSWin20 انجام شد.
یافته‌ها و نتایج: بر اساس یافته‌های حاصل از نتایج تحلیل عاملی کیو؛ ذهنیت دانشجویان مشارکت کننده در 3 ذهنیت ارزشی (برای محیط زیست ارزش زیادی قائل هستند)، علمی (اعتقاد دارند که دانش زیست محیطی پایین است) و انتقادگرایانه (معتقدند که روستاییان مسائل زیست محیطی را درک نمی‌کنند و فعالیت‌های صنعتی موجب تخریب محیط زیست و اثرات مخربی بر محیط زیست داشته است) دسته‌بندی شدند، که نتیجه آن آشکار ساختن نگرش دانشجویان نسبت به حفظ محیط زیست بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات