بررسی عملکرد زئولیت های اصلاح شده در کاهش نیترات از چاه آب آشامیدنی کارخانه قند کرج

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد

2 2-دانشیار، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران ، تهران-ایران

3 3--استادیار، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران ، تهران-ایران

10.22034/jest.2018.12652.2129

چکیده

آلودگی منابع آب زیرزمینی و سطح نیترات یکی از مهمترین مشکلات زیست محیطی و کشاورزی در حال حاضر است.در چند دهه اخیر مصرف و مدیریت نادرست کودهای نیتروژن دار باعث افزایش آلودگی محیط زیست شده است.
بر این ارائه راه کارهایی برای کاهش نیترات از آب های آلوده ، که یکی از عوامل مهم آلاینده محیط زیست است ، لازم و ضروری است. روش های فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی متداولی در حذف نیترات وجود دارد .اما به دلیل هزینه زیاد و کارآیی محدود ، در سال های اخیر استفاده از روش های تصفیه طبیعی و کاربرد جاذب های ارزان قیمت مانند زئولیت ها مورد استفاده قرار گرفته است.
در این تحقیق از زئولیت های معادن خراسان رضوی به منظور حذف یون نیترات از محلول های آزمایشگاهی استفاده شده است. به منظور اصلاح خصوصیات جذبی ، زئولیت های مورد استفاده با سورفکتانت آلی نوع هگزا دسیل تری متیل آمونیوم بروماید اصلاح شدند. دوز بهینه جاذب، زمان تعادل ، اثر pH ، غلظت بهینه نیترات جهت جذب با زئولیتمورد مطالعه قرار گرفت. افزایش دوز جاذب اثر خوبی بر میزان حذف نیترات داشت و در 2 گرم بر لیتر جذب 3/22 درصدی داشت.افزایش زمان تماس تاثیری روی جذب مطلوب نیترات نداشت و بهترین زمان در مدت زمان اولیه 15 دقیقه با حذف 52 درصدیهمراه بوده وتغییرات pH با حذف صد در صدی نیترات اثر چشمگیری بر میزان جذب داشت و برای غلظت های 5 تا 50 میلی گرم بر لیتر نیترات با افزایش غلظت، میزان جذب کاهش یافتو در آزمایش مربوط به جذب نیترات بوسیله زئولیت ، نیتراتحذف20 درصدی را نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات