تبیین میزان تطابق الگوی منظر باغ ایرانی و باغهای چهارگانه درمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

10.22034/jest.2018.12627.2117

چکیده

هدف طراحی باغهای درمانی، ایجاد محیطی خاص به منظور ارتقاء تندرستی است. این باغها ارتقادهنده هرسه بعد جسمی، روانی و اجتماعی تندرستی است؛ باغهای درمانی به چهار دسته باغهای مدیتیشن متمرکزبر بهبود روان، باغهای شفابخش متمرکزبر بازیابی تندرستی به وسیله تجربه حسی طبیعت، باغهای ترمیمی متمرکزبر بهبود تندرستی اجتماعی و باغهای تواناسازی متمرکزبر تندرستی جسمانی؛ تقسیم میشود. حال با درنظرگرفتن نقش درمانگر طبیعت و در راستای ارائه راهکار عملی همسو با ارزشهای فرهنگی-بومی ، به بررسی میزان تطابق الگوی منظر باغ ایرانی و باغهای 4گانه درمانی پرداخته شده است. حال این سوالها مطرح میشود که: الگوی 4گانه باغهای درمانی در کدام شاخصهها با الگوی منظر باغ ایرانی شباهت بیشتری دارد و در کدام شاخصهها باید تقویت شود؟ کدام یک از الگوهای 4گانه باغهای درمانی با الگوی منظر باغ ایرانی شباهت بیشتری دارد؟
فرایند استنتاج متشکل از سه مرحله است؛ نخست استخراج شاخصههای باغهای 4گانه درمانی، سپس بررسی قابلیت تطبیق شاخصهها در باغ ایرانی براساس مرورادبیات موضوع و درنهایت بررسی سؤال پژوهش از طریق نظرسنجی متخصصین. براین اساس الگوی منظر باغ ایرانی بیشترین میزان تطابق را با باغ شفابخش، پس از آن باغ مدیتیشن، باغ ترمیمی و کمترین میزان تطابق را با باغ تواناسازی درا است و بیشترین میزان انطباق مربوط به ویژگی خوانایی و پس از آن ایجاد آرامش است و در صورت به کارگیری الگوی منظر باغ ایرانی به عنوان باغهای 4گانه درمانی؛ میبایست امکان ایجاد فرصت تعاملات اجتماعی، امکان مداخله و مشارکت کاربران در انجام فعالیتهای باغبانی و ایجاد راحتی در انجام این فعالیتها توسط طراحان تقویت شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات