بررسی آلودگی فلزات سنگین در خاک شهرستان خرم آباد با استفاده از شاخص های آلودگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، همدان

10.22034/jest.2018.12595.2116

چکیده

زمینه و هدف: تخریب و آلودگی محیط زیست، ثمره جوامع صنعتی و یکی از ره آوردهای صنعتی شدن اجتماعات بشری است. هدف از این مطالعه، بررسی وضعیت آلودگی خاک و محصولات کشاورزی به فلزات مس، نیکل و کادمیوم در شهرستان خرم آباد واقع در استان لرستان است که جهت بررسی وضعیت آلودگی خاک از شاخص های زمین انباشتگی، غنی شدگی و بار آلودگی در سال 1394 استفاده شد.
روش بررسی: تعداد 18 نمونه مرکب از خاک سطحی و محصولات کشاورزی از منطقه مطالعاتی جمع آوری شد. نمونه ها بعد از هضم اسیدی، عصاره گیری شده و غلظت فلزات در نمونه های خاک و محصولات کشاورزی با استفاده از دستگاه جذب اتمی تعیین شد. داده ها استفاده از نرم افزار 20 SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: میزان شاخص های زمین انباشتگی و بار آلودگی برای همه فلزات بین 0 تا 2 به دست آمد. فلزات مس و کادمیوم در خاک کشاورزی شهرستان خرم آباد بیشتر منشاً انسان ساخت دارند و فلز نیکل بیشتر منشاً طبیعی دارد. مقادیر شاخص بار آلودگی نشان داد که اکثر نمونه ها در طبقه بدون آلودگی تا آلودگی متوسط قرار دارند و شاخص غنی شدگی برای فلز کادمیوم بیشترین مقدار را داشت.
نتیجه گیری: تجزیه و تحلیل شاخص های آلودگی نشان داد که عناصر مس، نیکل و کادمیوم منشاً زمین شناسی و کشاورزی دارند. در واقع این فلزات به طور طبیعی در خاک وجود دارند اما فعالیتهای کشاورزی و استفاده از کودهای شیمیایی منجر به تجمع هر چه بیشتر این فلزات در خاک شده است. با توجه به شاخص ریسک سلامتی مشخص شد که مصرف محصولات کشاورزی شهرستان خرم آباد هیچگونه مشکلی برای سلامتی افراد ایجاد نخواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات