رویکرد اقلیمی در طراحی ساختمان و ارائه پلان پیشنهادی، مطالعه موردی: شهر خرم آباد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا دانشگاه لرستان- نویسنده مسئول

2 استادیار دانشگاه پیام نور

3 دانشجوی دکتری اقلیم شناسی دانشگاه تهران

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

5 دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری و پژوهش‌گر جهاد دانشگاهی واحد لرستان*(مسئول مکاتبات)

10.22034/jest.2018.12346.2087

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی مناسب ساختمان‌های شهر خرم آباد با توجه به شرایط اقلیمی جهت مصرف بهینه انرژی تدوین شده است. روش به کار گرفته شده توصیفی- تحلیلی و میدانی و از شاخص‌های ترجونگ، پیش بینی میزان رضایت مندی و الگوی زیست محیطی اوانز جهت طراحی منطبق با اقلیم و ارائه پلان پیشنهادی شهر خرم آباد بهره گرفته شده است. جهت رسیدن به اهداف مورد نظر از داده‌های اقلیمی ایستگاه سینوپتیک خرم آباد و نرم افزار Bio climate Analysis Tool(BAT) جهت تحلیل شرایط اقلیمی در ارتباط با طراحی ساختمان‌ها استفاده شده است. نتایج حاصل بر اساس شاخص ترجونگ برای شهر خرم آباد نشان می‌دهد که محدوده‌ای از بسیار خنک تا بسیار سرد در فصول مختلف سال برای شهر خرم آباد اتفاق می‌افتد. به طور کلی در این روش برای روز، ماه‌های مطبوع و برای شب بیشتر ماه‌ها محدوده بسیار خنک و خنک برآورد شده است. پیش بینی میزان رضایت مندی مردم نشان می‌دهد که کم‌ترین میزان نارضایتی مربوط به دمای حداکثر(ظهر) فروردین، اردیبهشت و خرداد است. همچنین نارضایتی‌های زیادی از دماهای ظهر ماه‌های تیر، مرداد و شهریور وجود دارد. طرح پیشنهادی نشان می‌دهد که استقرار ساختمان‌ها در جهت جنوب با اندکی چرخش به سمت شرق، مناسب‌ترین جهت ساختمان در شهر خرم آباد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات