مکانیابی محل دفن پسماند های خطرناک با کاربرد روش های تصمیم گیری چند معیاره و GIS (مطالعه موردی: استان لرستان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد همدان

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

10.22034/jest.2018.13365.2191

چکیده

زمینه و هدف: مدیریت پسماندهای خطرناک یکی از مهم ترین مسئله های عصر حاضر است. عدم توجه به برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح آن می‌تواند موجب آلودگی آب‌های سطحی، زیرزمینی، خاک و هوا در سطح گسترده شود. از طرفی، توجه بیشتر به معیارهای زیست محیطی در برنامه‌ریزی‌های کلان مملکتی ایجاد یک نگرش علمی جهت دفن زائدات خطرناک از طریق انتخاب محل‌های مناسب دفن این مواد را به دنبال داشته است که عدم توجه و رعایت اصول علمی و زیست‌محیطی باعث آلودگی‌آب، خاک، هوا شده و سلامت انسان و دیگر موجودات زنده را در معرض خطر قرار داده است.روش بررسی: این تحقیق قصد دارد با استفاده از روش دلفی جهت تعیین معیارها و ANP،TOPSIS و نرم‌افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS ) مکان مناسب جهت دفن پسماندهای ویژه در استان لرستان (که تاکنون هیچ محلی جهت دفن پسماندهای ویژه برای آن در نظر گرفته نشده) را مشخص کند.یافته ها: در نهایت پنج منطقه در استان لرستان از شهرستان های ازنا، الیگودرز، کوهدشت و پلدختر به عنوان بهترین مکان جهت دفن پسماندهای ویژه در استان لرستان معرفی شدند و سپس با روش تاپسیس این پنج منطقه اولویت بندی شدند.بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که دو مدل تاپسیس و ANP در کنار جی ای اس کارایی بسیاری در مکان یابی دفن پسماندها را دارا می باشد که با تحقیقات انجام گرفته در سایر مناطق مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات