بررسی اثرات تصفیه حرارتی- قلیایی بیومس دفعی در کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی سیستم لجن فعال در مقیاس پایلوت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز- دانشکده بهداشت

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دانشکده بهداشت

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران مدیر گروه آب و فاضلاب

4 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات واحد خوزستان

10.22034/jest.2018.13256.2175

چکیده

استفاده از لجن فعال متداول به عنوان یک فرایند تصفیه بیولوژیکی برای تصفیه شمار وسیعی از فاضلابها بکار برده می شود. در این مقاله اثرات دما و pH بر روی کاهش لجن در فرایند لجن فعال مورد بررسی قرار گرفته است.

برای این منظور از یک پایلوت لجن فعال با حجم موثر تانک هوادهی 8 لیتر و تانک ته نشینی 3 لیتر استفاده گردید. لجن فعال برگشتی در گستره دمایی 30 تا 70 درجه سانتیگراد، 11-9= pH و در زمانهای ماند 30، 60 و 90 دقیقه تغیر داده شد. بعد از برقراری شرایط پایدار در سیستم، نمونه برداری و آزمایش پارامترهایی همچون COD، MLSS، MLVSS، SVI و BOD5 و همچنین تعیین ضریب یلد انجام گرفت. همچنین در دمای ̊C 60 که کمترین ضریب یلد را داشت، pH در حد قلیایی تغییر داده شد و اثرات کاهش لجن بررسی شدند.

نتایج نشان دادند که وقتی دما از 23 به °C60 افزایش می یابد، ابتدا ضریب یلد افزایش می یابد ولی بعد شروع به کاهش می نماید تا به 33/0 در ̊C 60 می رسد و میزان COD از mg/l89 به mg/l195 می رسد. درنهایت دمای ̊C 60، 9pH= و زمان ماند 60 دقیقه بهترین عملکرد را داشت، چون علاوه بر کاهش لجن به میزان 44 درصد، میزان حذف COD پساب خروجی نیز 80 درصد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات