بررسی آلودگی صوتی در مجتمع کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اهواز

2 استاد دانشگاه ازاد اهواز

10.22034/jest.2018.13124.2156

چکیده

زمینه و اهداف: اغلب فعالیتهای صنعتی با تولید صدای زیاد همراه هستند. صوت بیش از حد مجاز که معمولا در تماس‌های شغلی حاصل می شود می تواند موجب افت شنوایی و کری شغلی،اختلالات مغزی، عوارض روانی، فیزیولوژیک اختلال در خواب و کاهش توان فیزیکی فرد شود. ، هدف از انجام این مطالعه اندازه گیری آلودگی صوتی در کارگاه ها و فضای بازکارخانه کارخانه کشت و صنعت فارابی و مقایسه مقادیر اندازه گیری شده در کارگاهها و فضای باز با مقادیر استاندارد و تهیه نقشه های پهنه بندی آلودگی صوتی است.
روش بررسی : پژوهش حاضردر شرکت کشت و صنعت فارابی در سال 1394 انجام شده است، سنجش تراز فشار صوت در واحدهایی که منابع مولد صدا وجود داشته و همچنین مجاور واحدهای اصلی کارخانه به منظور بررسی میزان آلایندگی صوتی از نظر زیست محیطی صورت گرفت و با استاندارد مجاز در محیط های صنعتی مقایسه شد، همچنین داده های جمع شده با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و توسط نقشه های صوتی محلهای ایمن و نا ایمن مشخص گردید.
یافته ها: نتایج حاصله از بررسی صدای محیط نشان داد که واحدهای نیروگاه ، آسیاب، تولید شکر خام و بویلر با متوسط تراز فشار صوت به ترتیب ،44/92، 6/85، 67/85، 02/85، dB ( A) دارای تراز فشار صوت بالاتر از حد استاندارد بوده اند و متوسط فشار صوت در محوطه های باز اندازه گیری شده نیز بالاتر از حد استاندارد بوده اند.
بحث و نتیجه گیری : نتایج نشان می دهد که در برخی از واحدهای کاری این کارخانه آلودگی صوتی از شیوع بالایی برخوردار است که نیازمند اقدامات فوری جهت کنترل صدا و فراهم کردن حفاظت بیشتر کارگران در معرض صدا می باشد ، استفاده از محافظ شنوایی، کنترل ها ی مدیریتی و مهندسی ضروری می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات