تاثیر تغذیه با جیره ی حاوی مکمل بیوترونیک بر شاخص های رشد ، میکروبیوتای روده و مقاومت در برابر استرس شوری در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشیار گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 3- استادیار گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 استادیار گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

10.22034/jest.2018.13115.2165

چکیده

زمینه و هدف: امروزه استفاده از مکمل‌های غذایی همچون اسیدهای آلی به‌ دلیل بالا بردن جذابیت غذا، بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌های تولید غذا رایج شده است. لذا هدف از این تحقیق بررسی اثرات مکمل بیوترونیک بر شاخص‌های رشد و تغذیه‌ای، فلور باکتریایی روده و مقاومت در برابر استرس شوری در ماهی کپور معمولی بود.

روش بررسی: به این ‌منظور بررسی اثرات مکمل بیوترونیک در بچه ماهیان کپور، تعداد360 قطعه کپور معمولی با میانگین وزنی 10/0±40/1گرم تهیه و در 3 تیمار با سه تکرار به همراه مکمل بیوترونیک و یک گروه شاهد در سه تکرار ماهی در نظر گرفته شد. ماهیان به مدت 8 هفته با درصدهای صفر، 1، 2 و 3 در جیره غذایی پایه تغذیه شدند. در پایان جهت بررسی وجود اختلاف معنی‌دار بین تیمار‌ها، نتیجه تحلیل داده‌ها بر پایه طرح کاملا تصادفی و آزمون واریانس یک طرفه (One Way Anova) و دانکن توسط نرم افزار SPSS16 و Excel در سطح اطمینان (P

کلیدواژه‌ها

موضوعات