ارزیابی ظرفیت برد گردشگری منطقه ی ژئوتوریسمی آبشاربیشه با تاکیدبر توسعه ی پایدار

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشگاه اراک

2 عضو هیات علمی دانشگاه اراک

10.22034/jest.2018.12900.2136

چکیده

سنجش ظرفیت برد مناطق طبیعی از جهات مختلف، یکی از ابزار نیل به توسعه پایدار و کاستن از فشار بر اکوسیستم ها و جلوگیری از تخریب آنها می باشد. یکی از کاربری های تاثیرگذار بر اکوسیستم های طبیعی، گردشگری می باشد که در صورت عدم طرح ریزی و برنامه ریزی در این خصوص می تواند اثرات منفی بر اکوسیستم های طبیعی باقی گذارد. در این راستا تعیین ظرفیت گردشگری می تواند تاحدی از این اثرات بکاهد. منطقه گردشگری آبشار بیشه استان لرستان یکی از مناطقی است که منابع زیست محیطی این اکوسیستم با توجه با کوهستانی بودن منطقه بسیار حساس بوده و برنامه ریزی در راستای مدیریت ورود گردشگران به منطقه می تواند در حفاظت از منابع حساس این اکوسیستم موثر واقع گردد. در این پژوهش، ابتدا یگان های زیست محیطی منطقه تشکیل شده و بر اساس عوامل مهمی چون وسعت و مساحت مورد نیاز جهت فعالیتهای گردشگری، متغیرهای اقلیمی مثل روزهای به شدت گرم، روزهای طوفانی و بارانی و همچنین متغیرهای توپوگرافیک مثل شیب، ارتفاع، جهات جغرافیایی ابتدا ظرفیت برد فیزیکی محاسبه و سپس ظرفیت برد واقعی محاسبه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات