تحلیل تناسب مکانی پارک های محله ای با استفاده از GIS(مطالعه موردی شهر جیرفت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه بیرجند

2 پیام نور

10.22034/jest.2018.12732.2146

چکیده

مقدمه و هدف: توسعه شهر ها فرایندی پویا و مداوم است و اگر این روند سریع و بی برنامه باشد، به ترکیب مناسبی از فضا های شهری نخواهد انجامید. در این بین فضای سبز شهری نقش کلیدی در بهبود کیفیت زیست محیطی، قابلیت زیستن و پایداری شهر دارد. از این رو یکی از موارد اجتناب ناپذیر در امر شهرسازی و توسعه فضای آینده شهری بحث فضای سبز و پارک های شهری و تعیین موقعیت آن ها می باشد. از این رو در این تحقیق به منظور برنامه ریزی درست و تخصیص بهینه زمین کاربری فضای سبز، تحلیل تناسب مکانی پارک های محله ای شهر جیرفت انجام شده است.
مواد و روش: در این تحقیق ابتدا به بررسی پارک های محله ای با توجه به معیار های مکانی (شیب و فاصله از منابع آب)، معیار های موقعیتی (فاصله از معابر اصلی، فاصله از رودخانه، فاصله از مراکز مسکونی، فاصله از مراکز آموزشی و فرهنگی و قیمت زمین) پرداخته شده و سپس تناسب مکانی آن ها بررسی و در نهایت طرح های مصوب احداث پارک های محله ای جدید بررسی شده است. به این منظور از فرآیند تحلیل تناسب در محیط سامانه اطلاعات جغرافیا و روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی نه تایی استفاده شده است.
یافته ها: اکثر پارک های محله ای موجود در محدوده ی "تناسب متوسط تا مناسب " و تنها تعداد محدودی از پارک ها در محدوده ی "تناسب نامناسب" قرار گرفته اند و اکثر پارک های محله ای آتی نیز در محدوده "تناسب متوسط" قرار خواهندگرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات