تاثیر اخلاق و آموزش زیست‌محیطی با توجه به آموزه‌های اسلام و یافته‌های غرب در نگرش دانش آموزان مقطع هفتم و هشتم متوسطه شهرستان شهریار نسبت به توسعه پایدار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،عضو هیات علمی و مدیر گروه رشته علوم محیط زیست

2 دانشگاه تربیت دبیر شهد رجایی،عضو هیات علمی گروه علوم محیط زیست

3 دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

10.22034/jest.2018.14010.2261

چکیده

زمینه و هدف:هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش زیست‎‌محیطی، و اخلاق بر طبق آموزه‌های اسلام، برنگرش دانش آموزان نسبت به توسعه پایدار است. جامعه آماری تحقیق حاضر،کلیه دانش‌آموزان پسر پایه هفتم و هشتم شهرستان شهریار است.
مواد و روش ها:نمونه‌ مورد مطالعه شامل 328 دانش‌آموز پسر مشغول به تحصیل در مدارس تیز هوشان، شاهد و دولتی است. این تحقیق از نوع آزمایشی و طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون بوده است. برای جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز از یک پرسشنامه استاندارد، با ابزار مقیاس لیکرت و به صورت پنج گزینه‌ای، استفاده گردید.همچنین روش های آماری، آزمون t(بصورت تک نمونه ای و غیرجفتی)و کروسکال واریس جهت تحلیل داده های بدست آمده بکار گرفته شدند.
نتایج:نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها در مرحله پیش‌آزمون، نشان دادکه دانش‌آموزان مدارس در کل نگرش زیست‌محیطی و همچنین نگرش اخلاقی،اجتماعی و فرهنگی لازم را در ارتباط با توسعه پایداردارا نبودند. پس از اینکه مراحل آموزش و ارائه‌ محتوای زیست ‌محیطی و اخلاق زیست‌محیطی بر طبق آموزه‌های اسلام انجام گردید، نتایج پس‌آزمون با استفاده از آزمون t در سطح 95/0اطمینان، حاکی از آن بود که آموزش زیست ‎‌محیطی و اخلاق زیست محیطی برطبق آموزه‌های اسلام در بالا بردن سطح نگرش زیست محیطی و اخلاقی،اجتماعی و فرهنگی دانش‌آموزان در جهت توسعه‌ی پایدار به صورت معناداری تاثیر گذار بوده است.همچنین آزمون تحلیل واریانس پیش‌آزمون و پس‌آزمون نشان داده شد که بین میزان نگرش دانش‌آموزان در پیش‌آزمون بیشترین تفاوت و در مرحله پس‌آزمون کمترین تفاوت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات