امکان سنجی کاربری اکوتوریسم در منطقه شکار ممنوع خرمناز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد محیط زیست، مرکزتحقیقات عوامل اجتماعی موثربرسلامت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج ،ایران

2 گروه محیط زیست ، واحد اهواز،دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز ،ایران

3 کارشناسی بهداشت محیط ، مرکزتحقیقات عوامل اجتماعی موثربرسلامت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

10.22034/jest.2018.14004.2264

چکیده

زمینه و هدف :امروزه اکوتوریسم در میان گونه‌های مختلف گردشگری از جایگاه ویژه و رشد قابل توجهی برخوردار است. حوزه ی مطالعاتی منطقه شکارممنوع خرمناز با مساحت 35/199 کیلومتر مربع منطقه ای کوهستانی می باشد در استان کهگیلویه و بویراحمداز توابع شهرستان بویراحمد واقع شده است. این مطالعه با هدف ارزیابی توان محیط زیستی محدوده ی مطالعاتی خرمناز به منظور استقرار کاربری توسعه اکوتوریسم به انجام رسیده است.
روش بررسی :بدین منظور نخست با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی مناسب‌ترین معیارها و گزینه‌های توسعه اکوتوریسم در منطقه با استفاده از نظرات کارشناسان صورت گرفت. سپس معیارها و گزینه‌های اکوتوریسم در منطقه به درستی انتخاب گردید، کار وزن دهی به معیارها با توجه به نوع کاربری، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در محیط نرم افزار Expert Choice به انجام رسیدکه از بین معیارهای اصلی، محیط‌ فیزیکی-شیمیایی بیشترین وزن و محیط فرهنگی کمترین وزن را به خود اختصاص دادند. سپس با استفاده از مدل مخدوم و روی هم گذاری نقشه ها درمحیط GISقابلیت‌ها و پتانسیل منطقه جهت کاربری اکوتوریسم مشخص شده است.
یافته ها :نتایج این پژوهش نشان داد که محیط فیزیکوشیمیایی جهت استقرار کاربری توسعه اکوتوریسم نسبت به محیط اقتصادی-اجتماعی، محیط بیولوژیکی و محیط فرهنگی وزن بیشتری را به خود اختصاص داده است. همچنین نقشه نهایی، این امر را نشان داد منطقه خرم ناز برای تفرج متمرکز، 4% درصد طبقه 1، 10%درصد طبقه 2 و 86%درصد در طبقه نامناسب و برای تفرج گسترده، 22%درصد طبقه 1، 45% درصد طبقه 2 و 33% درصددر طبقه نامناسب دارای توان و پتانسیل لازم جهت استقرار کاربری اکوتوریسم می باشد. با توجه به نتایج هر دو روش، منطقه توان لازم را جهت استقرار کاربری اکوتوریسم دارد می‌توان سرمایه گذاری‌های لازم جهت فعال شدن اکوتوریسم در این محدوده را انجام داده و مدیریت منطقه را با دیدگاه حفظ محیط زیست توسعه داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات