پایش آلودگی با استفاده از فلزات سنگین (Ni، Zn، Pb و Fe) در رسوبات سطحی مصب رودخانه شور، شرق بندرعباس

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین

2 استادیار برنامه ریزی و مدیریت مناطق ساحلی، دانشگاه هرمزگان

10.22034/jest.2018.13810.2239

چکیده

فلزات سنگین به علت اثرات سمی در محیط، تجمع زیستی در آبزیان و ایجاد بزرگ‌نمایی زیستی در زنجیره‌های غذایی اهمیت ویژه‌ای دارند. این تحقیق الگوی توزیع فلزات سنگین مانند نیکل، روی، سرب و آهن در رسوبات سطحی مصب رودخانه شور به ‌منظور طبقه‌بندی کلی هر یک از ایستگاه‌های نمونه‌برداری را مطالعه می‌کند. نتایج این تحقیق مشخص نمود که محدوده غلظت‌های فلزات نیکل (ug/g375/94-95/58)، روی (ug/g595/185-195/111)، سرب (ug/g9-2) و آهن (ug/g22447-14953) می‌باشد. مقادیر میانگین این فلزات با مقادیر آنها در اکوسیستم‌های آبی نقاط دیگر جهان، با استانداردهای کیفیت رسوب و با مقادیر زمینه‌ای این فلزات در رسوبات جهانی مقایسه شدند. مقادیر نیکل در منطقه مورد مطالعه از مقادیر این فلز در همه مناطق دیگر بیشتر بود؛ مقادیر روی از برخی مناطق مقادیر بیشتری داشت و مقادیر سرب از همه مناطق دیگر مقایسه شده در این پژوهش کمتر بود. مقادیر نیکل از حد معمول این استانداردها در هر دو سطح تجاوز نمود که اثرات مضر زیادی برای آبزیان و جوامع بیولوژیک دارد؛ میانگین غلظت روی از حد پایین این استانداردها بیشتر و از حد بالای این استانداردها مقادیر کمتری داشت، و امکان دارد اثرات مضری را برای برخی از آبزیان به‌وجود آورد؛ در حالی‌که غلظت سرب در رسوبات منطقه مورد مطالعه تهدید خاصی برای موجودات مختلف ایجاد نمی‌کند. میانگین غلظت نیکل و روی بیشتر و میانگین غلظت‌های سرب و آهن پایین‌تر از میانگین رسوبات جهانی برای این فلزات بود. با این وجود به دلیل توسعه سریع شهرنشینی و صنعتی بندرعباس، پایش آلودگی فلزات سنگین در منطقه مطالعاتی به سبب اهمیت اکولوژیکی آن به‌صورت مداوم ضروری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات