کاربرد ماده زائد جامد پوست میوه کیوی در تصفیه پساب حاوی کروم سه ظرفیتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، همدان

10.22034/jest.2018.13815.2240

چکیده

زمینه و هدف: پوست کیوی به عنوان یک ماده زائد جامد آلی توانایی بالایی در حذف فلزات سنگین از پساب‌ را بر عهده دارد و می‌تواند در تصفیه پسابهای صنعتی که از مهمترین منابع آلاینده آب و خاک به فلزات سنگین هستند، بسیار مفید و کارامد باشد.
روش بررسی: در این مطالعه به بررسی حذف فلز سنگین کروم سه ظرفیتی از محلول‌های حاوی این فلز پرداخته شده با اضافه نمودن پوست کیوی به محیط واکنش، مقدار حذف این یون فلزی توسط ذرات پوست کیوی در اسیدیته‌ها، مقدار جاذب مورد استفاده، زمانهای تماس، غلظتهای اولیه مختلف یونها در پساب مورد آزمایش قرار گرفت. در انتها ایزوترم جذب توسط مدل های لانگمیر و فروندلیخ بررسی شد.
نتایج: طبق نتایج با افزایش مقدار pH محلول ساختگی، درصد جذب یونهای کروم سه ظرفیتی توسط ذرات پوست کیوی افزایش یافت و در pH 6.5 به 94 درصد رسید. با افزایش غلظت اولیه پساب، ابتدا درصد جذب افزایش و سپس به دلیل اشباع شدن ذرات پوست کیوی، درصد جذب کاهش یافت. طبق نتایج بدست آمده، ظرفیت اشباع پوست کیوی برای فلز کروم 43 میلی‌گرم بر گرم محاسبه شد. همچنین با افزایش زمان تماس، درصد جذب یونها افزایش یافت. در این مطالعه زمان تماس 90 دقیقه به عنوان زمان تماس مطلوب پیشنهاد گردید.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از داده های تعادلی مشخص کرد که پوست میوه کیوی می تواند به عنوان جاذب مناسب برای حذف کروم سه ظرفیتی در محیط آبی استفاده گردد. همچنین مشخص شد که فرآیند جذب کروم سه ظرفیتی بر روی جاذب از مدل ایزوترم لانگمیر با 97.7= R2پیروی می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات