بررسی ریخت‌سنجی توتیا دریایی Echinometra mathaei (de Blainville, 1825) در بندر لنگه، شمال خلیج فارس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه هرمزگان

10.22034/jest.2018.13761.2237

چکیده

چکیده
زمینه و مقدمه: در این مطالعه، پارامترهای ریخت‌سنجی مربوط به توتیای دریایی گونه Echinometra mathaei اندازه‌گیری و تحلیل شده است. با وجود این که این گونه یکی از خارپوستان شایع در تمام مناطق بین جزر و مدی خلیج فارس می‌باشد، ولی مورد توجه چندانی قرار نگرفته است.
روش بررسی: برای یک دوره هفت ماهه (فروردین تا مهر 1393) در مناطق بین جزرومدی بندر لنگه، هرمزگان، به صورت ماهیانه بر اساس اطلاعات جزرومدی در هنگام جزر کامل، 31 نمونه تصادفی جمع‌آوری گردید. نمونه‌ها به طور زنده به آزمایشگاه منتقل شدند و سپس در آنجا به تشریح و جداسازی قسمت‌های مختلف بدنی پرداخته شد و هر بخش مورد محاسبه وزنی و طولی قرار گرفت. حجم نمونه‌ها از روش Disk method به عنوان یک جسم بیضوی محاسبه شد. روابط ایزومتریک و آلومتریک اجزای مختلف بدنی در بین اجتماعات طبیعی گونه مذکور با تحلیل آماری و با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS، Minitab و Excel بررسی گردید.
یافته‌ها: نتایج حاکی از آن بود که وزن کوچکترین و بزرگترین نمونه به ترتیب 07/0 و 77/103 گرم بود. روابط بین اجزا و بخش‌های مختلف بدنی به صورت ذیل بود: Total Wet Weight = 0.0053 Test Diameter2.3933؛ Total Wet Weight =
0.0122 Height2.5872؛ Total Wet Weight = 0.0071 Volume0.8706. ضریب همبستگی بین حجم و وزن تر کل برابر با 94/0 بود که دقت روش Disk Method را نشان می‌دهد.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری: نتایج نمونه‌های ماهیانه از Echinometra mathaei، در بندرلنگه، آشکارا نشان داد که رابطه بین وزن و قطر پوسته یک رابطه توانی درجه دوم برای E. mathaei، مانند گونه‌های Paracentrotus lividus وCentrostephanus rodgersii بود. به علاوه رابطه بین وزن و حجم، به عنوان فاکتوری کلیدی در اندازه موجودات، یک رابطه خطی با شیب نزدیک به صفر به دست آمد که بیانگر دقت روش Disk Method نسبت به سایر مطالعات گذشته می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات