عکس العمل گونهBoiss. Et Hohen Thymus kotschyanus نسبت به برخی متغیر-های محیطی بااستفاده از تابع HOF در مراتع حوزه آبخیز گلندرود، استان مازندران

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجو

2 هیئت علمی

10.22034/jest.2018.13606.2219

چکیده

گونه Thymus kotschyanus یا آویشن کوهی یکی از گیاهان چند ساله و دارویی مهم در ایران محسوب می‌شود. هدف اصلی از این تحقیق بررسی پاسخ گونه T. kotschyanus به برخی از متغیرهای محیطی با استفاده از تابع HOF در مراتع حوزه آبخیز گلندرود استان مازندران بود. نمونه برداری به روش تصادفی-سیستماتیک انجام شد. برای این منظور، نمونه برداری از پوشش گیاهی در تیپ‌های رویشی گونه مورد مطالعه و هم‌چنین در امتداد دامنه با در نظر گرفتن طبقات ارتفاعی، شیب و جهت دامنه با استفاده از ترانسکت و پلات در کل با استقرار 153 پلات 1 متر مربعی انجام شد. نمونه‌های خاک از عمق 20- 0 سانتی‌متری در هر پلات برداشت شدند. در هر نمونه، pH، N، EC، کربن آلی، درصد شن، سیلت، رس، بارش و دما اندازه گیری شد. برای مطالعه منحنی پاسخ و بهینه اکولوژیکی در ارتباط با متغیرهای محیطی از تابع HOF با پراکنش دوجمله‌ای استفاده گردید. داده‌ها بوسیله نرم افزار R ver.3.0.2 آنالیز شدند. نتایج نشان داد منحنی پاسخ گونه T. kotschyanus به ارتفاع، آستانه‌ای افزایشی بود. همچنین منحنی پاسخ T. kotschyanus به اسیدیته خاک و جهت دامنه، هم‌نوای کاهشی و نسبت به شیب، تک‌نمایی متقارن بود. دامنه اکولوژیک و بهینه اکولوژیکی برای گونه مورد مطالعه به‌ترتیب 2975 - 89/2288 متر و 2975 - 67/2565 متر ثبت شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات