نقش فرم سقف درصرفه جویی میزان انرژی گرمایشی با معیار اسایش حرارتی محیط زندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو -دانشگاه رجایی تهران

2 دانشگاه شهید رجایی تهران

10.22034/jest.2018.13598.2217

چکیده

مقدمه: در گذشته اسایش حرارتی از طریق طراحی ساختمان و تعداد معدودی از تجهیزات ساختمانی ایجاد می شد. و انتخاب فرم پوسته مناسب یکی از شیوه های مورد توجه در معماری بود چنین شرایطی در دهه 1960 بسیار دگرگون شد و تامین گرمایش و سرمایش و روشنایی ساختمان از طریق تجهیزات مکانیکی جنبه ای محوری و اصلی به خود گرفت . متعاقب بحران انرژی ایجاد شده از این طریق ، مجددا بهترین حالت گرمایش و سرمایش ،توجه به طراحی ساختمان شد. به علاوه، موقعیت جغرافیایی ایران موجب شده که امکان دریافت قابل توجهی انرژی تابشی فراهم باشد. در این شرایط، طراحی اجزای معماری به صورت مناسب می تواند ،به کاهش انرژی مصرفی ساختمان منجر شود. در این میان، جزء، بام، که نقش اساسی در دریافت انرژی و به دنبال ان اسایش حرارتی بازی می کند، نادیده گرفته شده است.
روش بررسی: روش تحقیق در این مقاله بر اساس مدلینگ و مشابه سازی کامپیوتری صورت گرفته است.
بحث و نتیجه گیری: این پژوهش در اقلیم کوهستانی(کرج) در مورد مقایسه میان چهار تیپ سقف غالب از جمله تخت ، یک طرفه، دو طرفه و چهار طرفه با زوایای مختلف بحث می کند. هدف ان دست یابی به فرم و زاویه بهینه سقف شیبدار در این منطقه بر اساس متوسط دمای تشعشعی که از فاکتورهای اصلی اسایش حرارتی است، میباشد. نتایج انالیز مدل های شبیه سازی شده، سقف بهینه و مناسبترین زاویه ان را در سقف های شیبدار با مساحت کف ثابت با توجه به متوسط دمای متوسط تشعشعی را در مدل های بررسی شده نشان می دهد. در پایان نیز به محاسبه میزان درصد صرفه جویی این سقف با میانگین عملکرد گرمایشی سایر سقف ها پرداخته می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات