تحلیل نقاط ضعف، قوت، تهدیدها و فرصت‌های پیش‌روی سازمانهای غیردولتی زیست محیطی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی

2 عضو هیات علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

3 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

4 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

10.22034/jest.2018.13525.2221

چکیده

زمینه و هدف: سازمانهای غیردولتی زیست‌محیطی محلی برای مشارکت عموم مردم و تأثیر آنها بر سیاستهای زیست‌محیطی، فراهم می‌کنند. این سازمانهای دموکراتیک برای ارتقای پایداری زیست‌محیطی حیاتی‌اند. از این‌رو، هدف این پژوهش تعیین نقاط ضعف، قوت، تهدیدها و فرصت‌های پیش‌روی سازمانهای غیردولتی زیست‌محیطی در ایران است، چراکه تحقق اهداف عالیه زیست‌محیطی بدون توجه به این سازمانها در مراحل مختلف انجام فعالیت‌های اثرگذار بر محیط‌زیست امری دشوار و غیرممکن به نظر می‌رسد.
روش بررسی: در این مقاله ابتدا از طریق مصاحبه با کارشناسان، صاحبنظران محیط‌زیستی و مدیران سازمانهای غیردولتی زیست‌محیطی فهرستی از عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر عملکرد این سازمانها تهیه شد و سپس در قالب پرسشنامه‌ای در اختیار پاسخگویان قرار گرفت و با استفاده از روش SWOT تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها و نتایج: بر اساس نتایج، نمره ارزیابی عوامل درونی برابر با 948/0- و نمره نهایی ارزیابی عوامل بیرونی برابر با 018/1- شد. به این ترتیب می‌توان گفت سازمانهای غیردولتی زیست‌محیطی در ایران در موقعیت تدافعی قرار دارند. بنابراین لازم است که تا حد ممکن نقاط ضعف و تهدیدهای پیش‌روی این سازمانها به حداقل ممکن کاهش یابد.

کلیدواژه‌ها