بررسی دیدگاه و رفتار مراجعه‎کنندگان به میادین میوه و تره‎بار در مورد مصرف کیسه‎های پلاستیکی در شهر تهران در سال 1393

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسنده

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

10.22034/jest.2018.14627.2321

چکیده

پلاستیک که یکی از عمده‎ترین آلاینده‎های محیط‎ زیست و بهترین مصنوعات بشری محسوب می‎شود، هم‎اکنون به معضل بزرگی برای محیط زیست تبدیل شده است. مصرف کیسه‎های پلاستیکی جدا از مشکلات زیست‎محیطی، مشکلات بهداشتی و اجتماعی که ایجاد می‎نمایند، عوارض اقتصادی فراوانی نیز به همراه دارد. تهران سهم بسیار بزرگی در مصرف کیسه‎های پلاستیکی دارد و تاکنون مطالعه‎ای در این زمینه انجام نشده است. لذا این مطالعه با هدف تعیین وضعیت آموزش، نگرش، ترجیحات و رفتار مراجعه‎کنندگان به میادین میوه و تره‎بار در مورد مصرف کیسه‎های پلاستیکی در شهر تهران و تدوین محتوای آموزشی در مورد راهکار کاهش مصرف آن سال 1393، انجام پذیرفت.
پژوهش حاضر یک پژوهش مقطعی توصیفی است. جامعه مورد مطالعه کلیه مراجعه‎کنندگان به میادین میوه و تره‎بار 22 منطقه شهر تهران است. روش نمونه‎گیری به صورت نمونه‎گیری خوشه‎ای طبقه‎ای انجام شد. میادین میوه و تره‎بار به عنوان خوشه در نظر گرفته ‎شدند و مراجعه‎کنندگان به میادین میوه و تره‎بار به صورت نمونه‎گیری طبقه‎ای انتخاب گردیدند. نمونه‎گیری از بین افراد 18 سال به بالا مراجعه‎کننده به میادین میوه و تره‎بار انجام شد. پس از بررسی روایی و پایایی پرسشنامه 1220 نفر از مراجعه‎کنندگان به میادین میوه و تره‎بار به صورت تصادفی، برای بررسی نگرش، ترجیحات و رفتار مراجعه‎کنندگان، مورد مطالعه قرار گرفتند.
مهمترین دلایل عدم مصرف کیسه های چندبار مصرف، راحتی مصرف کیسه‎های پلاستیکی یک بار مصرف و عدم دسترسی به جایگزین آن‎ها بوده است.
با توجه به رابطه معنی‎دار جنسیت، سن و تحصیلات و نیز آموزش با نگرش و رفتار افراد دارای اولویت مصرف معلوم گشت. یافته‎ها نشان‎دهنده آمادگی بالای افراد در کمک به حل معضل افزایش کیسه پلاستیک است. اما به نظر می رسد مردم آمادگی مناسبی برای اعمال مداخلات قانونی و اقتصادی برای کاهش مصرف کیسه‎های پلاستیکی نداشتند و بیشتر بر آموزش و دسترسی تاکید داشتند.

کلیدواژه‌ها