برنامه ریزی و ساماندهی آرامستان شهر یاسوج با تأکید بر فاکتورهای زیست محیطی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس- دانشگاه شهید باهنر

10.22034/jest.2018.14513.2309

چکیده

ارزیابی و ساماندهی آرامستانها از دیدگاههای مختلفی همچون فرهنگی ، اجتماعی و زیست محیطی در خور توجه و بررسی است. این امر بی تردید با توجه به رشد بی رویه جمعیت و مسایل زیست محیطی در کلان شهرها و شهرهای نوپا جایگاهی خاص و پراهمیت دارد. با توجه به شرایط جغرافیایی، کالبدی و زیست محیطی شهر یاسوج، هدف این پژوهش برنامه ریزی و ساماندهی آرامستانهای این شهر با تأکید بر فاکتورهای زیست محیطی می‌باشد نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی - تحلیلی است که با رویکردی جغرافیایی و بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی Arc GIS9.3 و روش تحلیلی AHP تجزیه و تحلیل وضع موجود آرامستانها صورت گرفته و در نهایت مکانیابی مناسب آرامستان جدید بر اساس شاخصهای شناسایی شده انجام گرفته است. یافته‌های حاصل از بررسی انتخاب بهترین راهکار مدیریتی آرامستانهای شهر یاسوج به کمک پرسشنامه و مقایسه آنها با استفاده از آزمون فریدمن نشان داد که در بین گزینه‌های مدیریتی، گزینه ارتقاء کیفیت آرامستانهای حال حاضر داری بیشترین رتبه و اهمیت در بین سایر گزینه‌ها بوده است. بررسی وضعیت آرامستانهای موجود شهر یاسوج با استفاده از فاکتورهای زیست محیطی مؤثر در امر مکان یابی نشان داد که اگرچه بعضی از این آرامستانها از لحاظ رعایت حریم رودخانه‌ها، دسترسی‌ها و خطوط ارتباطی، توپوگرافی و... در وضعیت نسبتاً مناسبی قرار دارند، اما از لحاظ پراکنش فضایی و قرار گرفتن در درون بافت شهری و واقع شدن در مجاورت مناطق مسکونی در وضعیت نامناسبی هستند. نهایتاً تحلیلهای این پژوهش بیانگر این واقعیت است که وجود یک آرامستان واحد در شهر به مراتب بهتر از وجود چندین آرامستان در نقاط مختلف شهر می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات