ارزیابی غلظت عناصر مس، کادمیوم، سرب و روی موجود در رسوبات تالاب هشیلان در استان کرمانشاه با استفاده از شاخص ژئوشیمیایی مولر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو باشگاه پژهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

10.22034/jest.2018.14461.2301

چکیده

چکیده

زمینه و هدف: افزایش بیش از حد جمعیت و صنعتی شدن جوامع خصوصاً از نیمه دوم قرن بیستم باعث پیدایش مشکلات و مسائل جدید در آلودگی محیط زیست شده است. از جمله آلاینده هایی که در فاضلاب صنایع، معادن و رواناب های شهری و کشاورزی وجود دارد، می توان به فلزات سنگین اشاره کرد. این مطالعه به‌منظور تعیین غلظت فلزات سنگین مس، کادمیوم، سرب و روی در رسوبات بستر تالاب هشیلان در استان کرمانشاه انجام شده است.

روش بررسی: نمونه برداری به صورت فصلی از رسوبات در 5 ایستگاه و در 3 بار تکرار در هر ایستگاه در تالاب تالاب هشیلان به‌وسیله گراب پترسون در زمستان 1393 (فصل سرد) و تابستان 1394 (فصل گرم)، انجام شد.

یافته ها: اندازه گیری غلظت فلزات سنگین با استفاده از دستگاه جذب اتمی انجام گردید. میانگین غلظت فلزات برحسب میلی‌گرم بر کیلوگرم نمونه خشک برای کادمیوم 106/.، سرب 4/99، روی 28/44 و مس 0/037 محاسبه گردید.

بحث و نتیجه گیری: به‌منظور تعیین میزان آلودگی رسوبات، مقادیر محاسبه شده با مقادیر طبیعی فلزات در پوسته زمین، مقایسه گردید. نتایج آزمایشها نشان داد که بر اساس شاخص ژئوشیمیایی مولر (Igeo)، کیفیت رسوبات از نظر میزان فلزات سنگین در کلاس آلودگی صفر(غیر آلوده)، قرار گرفتند.

واژه های کلیدی: فلزات سنگین، رسوب، شاخص زئوشیمیایی مولر، تالاب هشیلان

کلیدواژه‌ها

موضوعات