بررسی الگوی پراکنش مکانی انارشیطان (Tecomella undulata R.) در استان بوشهر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد

2 هیئت علمی

3 کارشناس تحقیقات

10.22034/jest.2018.14418.2303

چکیده

زمینه و هدف: الگوی پراکنش مکانی گونه‌های جنگلی اطلاعات مفید و اساسی را در مورد هم‌زیستی و روابط بیولوژی بین گونه‌ها و پویایی جنگل فراهم می‌کنند. ازاین رو یکی از ابزارهای مهم برای مدیریت بهتر عرصه‌های جنگلی می‌باشد. اهداف این تحقیق تعیین الگوی پراکنش مکانی توده‌ی انارشیطان در استان بوشهر و ارزیابی قابلیت توابع مختلف در تعیین الگوی پراکنش مکانی می‌باشد.
مواد و روش‌ها: ابتدا توده انارشیطان در دو منطقه علی‌آباد و شهنیا با مساحت 10 و 2 هکتار آماربرداری صدرصد شدند.
یافته‌ها: آزمون نیکویی برازش کولموگروف-اسمیرنف نشان داد که توزیع درختان انارشیطان در دو منطقه‌ی مورد مطالعه به طور معنی‌دار ناهمگن هستند (001/0P

کلیدواژه‌ها

موضوعات