بررسی غلظت عناصر آهن، سرب و کادمیوم نزولات جوی مناطق پرترافیک شهر همدان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

3 دانشیار گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

10.22034/jest.2018.14308.2291

چکیده

زمینه و هدف: بدون ‌‌شک یکی از مهم‌ترین مسایل ‌محیط‌زیستی تهدیدکننده سلامت افراد در کلان ‌شهرهای ایران‌،‌ مشکل آلودگی هوا‌ است.‌‌ نزولات‌جوی مؤثرترین راه زدایش آلاینده‌ها از اتمسفر می‌باشد و فلزات‌ سنگین موجود در آن می‌تواند وضعیت آلودگی‌ محیطی را در نواحی مختلف شهری به‌خوبی تشریح کند‌.‌ لذا این پژوهش با هدف بررسی غلظت عناصر آهن، سرب و کادمیوم در نزولات‌‌ جوی مناطق ‌پر‌ترافیک شهر همدان در فصل زمستان سال 1392 انجام یافت.
روش بررسی: نمونه‌برداری از هشت ایستگاه منتخب در سطح شهر همدان در 3 تکرار انجام یافت و غلظت عناصر در نمونه‌ها بعد از طی مراحل آماده‌سازی آزمایشگاهی توسط دستگاه نشر اتمی خوانده شد. به‌منظور پردازش آماری داده‌ها از نرم‌افزار‌ SPSS استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که میانگین غلظت عناصر آهن، سرب و کادمیوم در نمونه‌ها بر حسب میکرو‌گرم در لیتر به‌ترتیب برابر با 62/142±50/69، 94/8±25/10 و‌ 29/‌0‌±61/17 و در مورد عنصر کادمیوم بیش‌تر از رهنمود سازمان بهداشت جهانی برای تخلیه به منابع آب سطحی می‌باشد.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که میانگین غلظت عناصر سرب و به‌ویژه کادمیوم در نزولات ‌جوی و به‌تبع آن در رواناب حاصل به واسطه حجم بالای ترافیک شهری و آلاینده های منتشرشده ناشی از آن بالاست. این موضوع ضمن تهدید منابع پذیرنده آب سطحی و زیرزمینی، به‌دلیل استفاده گسترده‌ انسانی و صنعتی از رواناب، اندیشیدن تمهیداتی برای جمع‌آوری و تصفیه رواناب ناشی از نزولات جوی را با هدف حفظ سلامت مصرف‌کنندگان ضروری می-سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات