ارزیابی تقاضای تفرجی سامان عرفی قوری قلعه در جنگل‌های حوزه شهرستان پاوه

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 کارشناس ارشد

2 دکترای

3 دکتر

10.22034/jest.2018.14250.2289

چکیده

به موازات افزایش جمعیت، نیاز مردم و به خصوص شهرنشینان به طبیعت و استفاده از موهبت های آن بیشتر می شود. به دلیل تغییر شیوه‌ی زندگی مردم، تعداد گردشگران در مناطق طبیعی رو به افزایش گذاشته است. این افزایش، توسعه‌ی ظرفیت و امکانات تفرجی به منظور افزایش کیفیت تفرجی گردشگران و در نتیجه مدیریت گردشگران را می طلبد. قرار گرفتن سامان عرفی قوری قلعه در حاشیه‌ی جاده، وجود غار قوری قلعه و عوارض و شرایط طبیعی منطقه ویژگی ممتازی به این منطقه بخشیده است که نقش مهمی در برآورده کردن نیازهای تفرجی گردشگران دارد. در این مطالعه با استفاده از روش ارزشیابی اجتماعی - اقتصادی کلاوسون اقدام به بررسی نیازها و تقاضای تفرجی سامان عرفی قوری قلعه شد. اطلاعات این پژوهش از طریق تکمیل 200 پرسشنامه از گردشگران سامان عرفی قوری قلعه جمع‌آوری شده است.نتایج نشان داد که مردها و متأهلین بیشترین گردشگران را تشکیل می‌دهند. اکثریت گردشگران در سطوح سنی 30-15 سال قرار دارند، 47 درصد گردشگران مدرک تحصیلی خود را بالاتر از دیپلم ذکر نموده، 36 درصد مراجعین دارای درآمد ماهیانه 500-350 هزار تومان می‌باشد و اغلب به صورت گروهی به منطقه می‌آیند عدم وجود تأسیسات و تسهیلات مناسب و ناکافی بودن امکانات موجود در منطقه مورد تأیید گردشگران نبوده است. برای بهبود امکانات، اکثر گردشگران مایل به پرداخت ورودیه هستند و تقریباً تمام گردشگران منظره طبیعی و چشم انداز سامان عرفی قوری قلعه رضایت داشتند. این تحقیق نشان داد گردشگران توجه خاصی به حفاظت از زیبایی‌ها و آثار طبیعی منطقه داشته و تمام جنبه‌های زیبایی شناختی منطقه برای گردشگران مهم و در خور توجه بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات