مدیریت جامع آب مصرفی مناطق شش گانه شرکت نفت فلات قاره ایران و سکوهای تابعه و ارایه راهکارهای کنترلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو

10.22034/jest.2018.14171.2280

چکیده

زمینه و هدف : امروزه مسایل مربوط به بهداشت و سلامت کارکنان در محیط های کاری به یکی از نگرانی های دست اندرکاران مسایل بهداشت و سلامت تبدیل گردیده است. از آنجایی که معیار صحت انجام هر کاری بررسی وضع موجود و مقایسه آن با استانداردهای ملی و بین المللی می باشد بررسی و مقایسه ویژگی های کیفی آب مصرفی با استاندارد ملی ایران امری ضروری بنظر می رسید. بدین منظور مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران (جزایر سیری ،لاوان ، بهرگان ،خارگ،کیش، قشم) بعنوان جامعه آماری معرفی شدند.
روش بررسی: الگوی مورد استفاده در روند انجام این تحقیق بر اساس استانداردهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب مصرفی سازمان تحقیقات صنعتی ایران پایه ریزی شده که با حضور در سایت عملیاتی و سکوهای تابعه به همراه کارشناسان خبره پژوهشکده صنعت نفت نمونه های آب مصرفی از نقاط مختلف تهیه گردید و آزمایشات استاندارد بر روی میزان کلر آزاد باقی مانده در آب مصرفی منطقه و آزمایش میکروبیولوژی بر روی نمونه‏ها و مقایسه نتایج حاصله با استانداردهای شیمیایی و میکروبیولوژی آب مصرفی سازمان تحقیقات صنعتی ایران انجام گرفت.
یافته ها : پس از آزمایشات متعدد مشخص شد که آب مصرفی این مناطق فاقد هرگونه آلودگی میکروبی می باشند ولی میزان کلر آزاد باقی مانده در آب مصرفی این مناطق کمتر از حد استاندارد می باشد.
بحث و نتیجه گیری: جهت رفع مشکل موجود راه کارهای اصلاحی با قابلیت اجرایی به منظور بهبود وضعیت بهداشتی آب مصرفی مناطق شش گانه شرکت نفت فلات قاره ایران ارایه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات