ارائه راهکارهای بهینه مدیریت پسماند شهری با استفاده از مدل مفهومی سوات ( (SWOT و ارزیابی راهبردها با استفاده از ماتریس راهبردی کمی (QSPM) ؛ مطالعه موردی منطقه 3 شهرداری تهران در سال 1392

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه شهید بهشتی

10.22034/jest.2018.14133.2274

چکیده

زمینه و هدف: امروزه با رشد روز افزون جمعیت و گسترش شهرنشینی ، پیشرفت علوم و تکنولوژی و توسعه صنعت، زمینه های مصرف بیشتر و رشد فزاینده مواد زائد فراهم شده است ، بطوریکه سالانه مقادیر انبوهی از ضایعات درمحیط زیست تخلیه می شون . در این راستا، منطقه 3 شهرداری تهران به عنوان یکی از فعالترین مناطق در زمینه مدیریت پسماند مورد بررسی قرار گرفته است.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و بکارگیری تکنیک های سوات، برنامه ریزی استراتژیک بر مبنای نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها (SWOT) و ارزیابی راهبردها با استفاده از ماتریس راهبردی کمی (QSPM) به شناسایی قابلیت ها و پتانسیل های درونی و بیرونی این منطقه پرداخته است.
نتایج: نتایج نشان می دهد که با وضع قوانین و مقررات زیست محیطی ، به کارگیری تکنولوژی جمع آوری و تفکیک پسماندها ، فرهنگ سازی و تشویق شهروندان به مشارکت و....در نهایت ایجاد مدیریت یکپارچه و تاسیس سازمان متولی مدیریت پسماند و مکانیزه کردن سیستم جمع آوری پسماندها می توان گامی مؤثر در جهت حل معضل پسماندها و در ابعاد وسیع تر دستیابی به پایداری در شهرها برداشت .

کلیدواژه‌ها

موضوعات