بررسی میزان خوردگی و رسوبگذاری درآب شرب شهرستان ایرانشهر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس کمیته تحقیقات/دانشگاه علوم پزشکی زابل

2 هیات علمی/دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی زابل

3 عضو پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی رشت

4 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل

5 مربی،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل

10.22034/jest.2018.14131.2279

چکیده

زمینه و هدف: خوردگی واکنش فیزیکی و شیمیائی بین ماده و محیط اطراف آن است که به تغییر خواص آن ماده منجر می‌شود و امروزه از مهم‌ترین مسائل در کنترل کیفیت آب محسوب می‌شود که می‌تواند به لوله‌ها و سایر تاسیسات انتقال و توزیع آب خسارت مالی برساند. علاوه بر خسارت مالی، ورود فلزهای سنگین ناشی از خوردگی ممکن است سلامت مصرف‌کنندگان را نیز تهدید کند. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی کیفیت شیمیایی، میزان خورندگی و رسوب گذاری آب شرب شبکه آبرسانی شهر ایرانشهر و ارائه راهکارهای لازم جهت حل مشکلات احتمالی بوده است.
روش بررسی: برای این تحقیق پارامترهای pH، EC، درجه حرارت، سختی کلسیم، قلیایت کل و کل مواد جامد محلول (Total Dissolved Solid) اندازه‌گیری و بر اساس مقدار آنها، چهار اندیس خوردگی و رسوب گذاری شامل لانژلیه، رایزنر، تهاجمی و پوکوریوس تعیین شدند.
یافته ها: نتایج در این جدول نشان می‌دهد که در آب چاههای تامین کننده آب شرب شهرستان ایرانشهر شاخص لانژلیه بین53/1- تا 96/0-، شاخص رایزنر بین 63/9 تا 54/10، اندیس تهاجمی بین 04/12 تا 68/12 و شاخص پوکوریوس بین 05/9 تا 68/10 متغیر است.
بحث و نتیجه گیری: در مجموع نتایج نشان داد که آب شرب شهرستان ایرانشهر، خورنده بوده و رسوبگذار نیست که می‌تواند مربوط به جنس لوله‌ها در شبکه توزیع، بالابودن TDS و قلیائی‌بودن آب باشد.
منابع آب شرب ایرانشهر پتانسیل‌خوردگی داشته و خورنده هستند و می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را در طولانی مدت تهدید کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات