بررسی کارایی اسکوریای حمایت شده با آهن در حذف رنگ مالاشیت از محیط های آبی: تعیین مدل ، ایزوترم و سینتیک واکنش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

هیئت علمی

10.22034/jest.2018.14117.2272

چکیده

زمینه و هدف:
مالاشیت یک رنگ سینتیک است که بطور وسیعی در آبزی پروری به عنوان بیوساید و همچنین در صنایع رنگرزی استفاده می شود. این رنگ به دلیل ویژگی های ساختاری قابلیت تجزیه بسیار کمی داشته و در محیط های آبی به سختی حذف می شود. با توجه به تاثیر آهن دوپ شده بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی اسکوریا، هدف از این مطالعه بررسی کارایی فرم اصلاح شده اسکوریا با آهن در حذف رنگ مالاشیت از محیط های آبی می باشد.

روش کار:
فرایند جذب در شرایط آزمایشگاهی در pH، دوز جاذب، زمان های تماس مختلف و غلظت ثابت رنگ انجام شد. سپس غلظت باقیمانده در محلول رنگ از طریق جذب بوسیله دستگاه اسپکتروفتومتر (Cary 50 ساخت کمپانی (Perkin Elmerدر طول موج nm 665 اندازه گیری شد. جهت تعیین حجم نمونه نیز از برنامه نرم افزاری DOE استفاده گردید. همچنین به منظور درک چگونگی جذب، داده های بدست آمده با ایزوترم های جذب لانگمیر، فروندلیچ و سینتیک های واکنش شبه درجه اول و دوم برازش داده شدند.

یافته ها:
نتایج نشان داد که با افزایش pH، دوز جاذب و زمان تماس، کارایی جاذب در حدف رنگ افزایش می یابد، بطوریکه بیشترین راندمان حذف (2/94٪) در 11 = pH ، دوز جاذب 4/1 گرم در لیتر و زمان 75 دقیقه بدست آمد. همچنین جذب رنگ از فروندلیچ و سینیتک شبه درجه دوم تبعیت مناسبی داشت.

نتیجه گیری:
با توجه به نتایج می توان گفت که جذب رنگ بصورت چند لایه ای بیشتر از تک لایه ای صورت می گیرد و اصلاح اسکوریا با آهن بدلیل ایجاد تغییرات شیمیایی موجب افزایش کارایی آن نسبت به اسکوریا طبیعی می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات