بکارگیری فتوگرامتری زمینی در برآورد زی‌توده درختان تک پایه بلوط ایرانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار تمام وقت دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشگاه شهرکرد

3 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری، شهرکرد

10.22034/jest.2018.14102.2271

چکیده

برآورد دقیق زی‌تودة جنگلی با هدف بررسی توان جنگل‌ها در ترسیب کربن اتمسفری از مسائل بسیار مهم در مدیریت جنگل‌هاست. پژوهش حاضر به‌منظور برآورد زی‌توده درختان تک‌پایه بلوط ایرانی با استفاده از روش‌ غیرمخرب فتوگرامتری زمینی صورت گرفت. در این تحقیق که در استان چهارمحال و بختیاری انجام شد ابتدا 32 درخت تک پایه بلوط ایرانی در طبقه‌های قطری مختلف انتخاب و از هر درخت دو عکس در جهت عمود بر هم گرفته شد. سپس برای هر عکس مقیاس محاسبه گردید و حجم‌ اجزای مختلف درخت (تنه، شاخه‌‌های اصلی، شاخه های فرعی و شاخ و برگ (تاج)) تعیین شد. با نمونه‌برداری از اجزاء مختلف درخت، چگالی هر جزء محاسبه و زی‌توده برای اجزای مختلف اندازه‌گیری شد. سپس زی‌توده برآورد شده از روش فتوگرامتری زمینی با زی‌توده به‌دست آمده از روش قطع و توزین مقایسه گردید. نتایج نشان داد که اختلاف آماری معنی‌داری بین زی‌توده برآورد شده از روش فتوگرامتری زمینی با شیوه قطع که دقیق‌ترین روش برآورد زی‌توده است وجود ندارد. این تحقیق دقت و کارایی روش‌ فتوگرامتری زمینی را در برآورد زی‌توده روی زمینی در فرم‌ رویشی تک‌پایه بلوط ایرانی نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات