کربن فعال تهیه شده از لجن فاضلاب و بهبود خواص آن جهت حذف کروم شش ظرفیتی از محلول‌های آبی در سیستم پیوسته

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس

10.22034/jest.2018.14044.2268

چکیده

زمینه و هدف:هدف از این مطالعه سنتز کربن فعال از لجن فاضلاب شهری به‌منظور حذف کروم شش‌ظرفیتی از محلول‌های آبی در سیستم پیوسته بوده است.
. روش بررسی:سنتز کربن فعال با استفاده از کوره ته‌نشست بخارات شیمیایی صورت گرفت و به‌منظور بررسی مشخصات جاذب سنتز شده آنالیزهای جذب و واجذب نیتروژنBET، تصاویر میکروسکوپ الکترونیSEM، طیف‌سنجی مادون قرمز FTIR، اشعه پراش ایکس XRD انجام شدند. یون‌های کروم شش‌ظرفیتی از فاضلاب مصنوعی در سیستم پیوسته با کربن فعال سنتز شده بررسی گردید و پارامترهای ارتفاع ستون، شدت جریان و غلظت اولیه یون‌های فلزی بررسی شدند. توصیف جذب با مدل توماس و یان انجام شد. هم-چنین به‌دلیل پایین بودن مساحت ویژه کربن فعال حاصل از لجن فاضلاب شهری،تیمارهای اسیدی و بازی به‌منظور کاهش خاکستر صورت گرفت.
یافته‌ها:مساحت سطح از محدوده m2.g-1 10-5 بهm2.g-1600-475 در نمونه‌های تیمارشده افزایش یافت. آزمایشات جذب در سیستم پیوسته با نمونه‌های تیمار شده انجام و بیشترین ظرفیت جذب mg/g 94 توسط کربن فعال تیمار شده با HF به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات