ارزیابی سلامت روان شناختی شهروندان بروجرد و بررسی پراکندگی آن در سطح شهر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جهاد دانشگاهی

2 دانشگاه آزاد بروجرد

3 دانشگاه علوم و تحقیقات

10.22034/jest.2018.15378.2384

چکیده

تحقیق حاضر از نوع کاربردی است و روش انجام پژوهش توصیفی – تحلیلی می باشد. همچنین روش گردآوری اطلاعات به صورت میدانی می باشد. جامعه و فضای پژوهش نواحی 17 گانه شهر بروجرد می باشد. در ابتدا به روش نمونه گیری کوکران حجم نمونه ، 384نفر برآورد شد. در ادامه به منظور جمع آوری اطلاعات مربوط به سلامت روان شهروندان در نواحی 17 گانه از پرسشنامه سلامت عمومی ( GHQ-28 ) استفاده شده است و تحلیل های آماری آن از طریق SPSS و شاخص ها و آماره های مختلف آماری نظیر آزمون های t ، همبستگی پیرسون و t کندال، رگرسیون و آزمون کروسکال و الکیس انجام گردید.

یافته ها حاکی از آن است بین محل زندگی افراد ( مناطق 17 گانه ) و سلامت روان ساکنین ارتباط مستقیمی وجود دارد به طوری که مناطقی به لحاظ شرایط اقتصادی مرفه ،به لحاظ سلامت روان وضعیت مطلوبی نسبت به سایر مناطق دارند.
نتایج نشان می دهد، بین محل زندگی افراد ( مناطق 17 گانه ) و سلامت روان ساکنین ارتباط مستقیمی وجود دارد. به‌طوری‌که مناطقی به لحاظ شرایط اقتصادی مرفه می‌باشند( ناحیه 8 ) با میانگین رتبه سلامت روانی 290.33بهترین سلامت روانی و منطقه پایین‌شهر (ناحیه 14) ضعیف‌ترین سلامت روانی را داشته‌اند از طرفی اختلالات کارکرد اجتماعی با توجه ناحیه‌ها نیز متفاوت است به‌طوری‌که مشاهده شد کمترین رتبه اختلال کارکرد اجتماعی مربوط به ناحیه 10و بیشترین رتبه اختلال کارکرد اجتماعی مربوط به ناحیه 5 می‌باشد. و درنهایت نتایج حاکی از آن است کمترین رتبه سلامت روانی مربوط به ناحیه 9 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات