بررسی کیفیت آب رودخانه با استفاده از شاخص های کیفی آب (مطالعه موردی رودخانه الیگودرز)

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم محیط زیست، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استادیار، گروه علوم محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، اهواز، ایران.

3 دانشیار، گروه علوم محیط‌زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران.

10.22034/jest.2018.15282.2373

چکیده

زمینه و هدف : رودخانه ها جزء کوچکی از آب های جاری جهان و به عنوان یکی از منابع اساسی تأمین آب برای مصارف گوناگون از جمله کشاورزی، شرب و صنعت مطرح می باشند. این مطالعه با هدف بررسی کیفیت آب رودخانه الیگودرز با استفاده از شاخص های کیفیت آب (NSFWQI) و (IRWQI) در سال 1393 انجام یافت.
روش بررسی: در این مطالعه مقطعی، نمونه برداری از 5 ایستگاه منتخب در طول مسیر رودخانه طی فصول تابستان و پاییز انجام یافت و پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه مقادیر پارامترهای کیفی برای محاسبه شاخص های کیفیت آب شامل:BOD5،COD، اکسیژن محلول، نیترات، کلی فرم مدفوعی،آمونیوم ، pH، EC، فسفات، دما، سختی کل، کدورت و کل جامدات محلول با استفاده از روش های استاندارد تعیین شدند.
یافته ها: مطابق نتایج محاسبه شاخص (NSFWQI)‌ بدترین و بهترین کیفیت آب با مقادیر 29 و 47 به ترتیب مربوط به نمونه های شهریور و مرداد ماه برداشت شده از ایستگاه های 5و 2 هر دو بیانگر کیفیت بد آب می باشند. همچنین نتایج محاسبه شاخص (IRWQI) بدترین و بهترین کیفیت آب با مقادیر 8 و 5/18 به ترتیب مربوط به نمونه های آذر و مرداد ماه برداشت شده از ایستگاه 1 به ترتیب بیانگر کیفیت خیلی بد و بد آب می باشند.
نتیجه گیری: شرایط کیفی آب رودخانه در فصل تابستان بهتر از فصل پاییز است، که افزایش بار جمعیتی در فصل پاییز و همچنین استفاده از کودهای شیمیایی در این دوره از دلایل آن می باشد. در تعیین کیفیت آب رودخانه، شاخص (IRWQI) بهتر از شاخص (NSFWQI) می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات