مقایسه میزان کارایی سه روش رایج طبقه بندی نظارت شده تصاویر ماهواره ای در مطالعه تغییر کاربری اراضی توسعه شهری (مطالعه موردی شهرستان شوشتر)

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات اهواز

2 دانشگاه شهید چمران اهواز-دانشکده علوم زمین

3 دانشگاه علوم وتحقیقات خوزستان-واحد اهواز-دانشکده محیط زیست

10.22034/jest.2018.14983.2351

چکیده

چکیده
زمینه و‌ هدف: امروزه استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانه و نقشه‌های رقومی جهت آشکارساختن تغییرات یکی از نیازهای اساسی در مدیریت و ارزیابی منابع طبیعی است. بنابراین نقشه تغییرات کاربری را که نتیجه فرایند آشکارسازی تغییرات می‌باشد، می‌توان بر اساس تصاویر چند زمانه سنجش از دور تهیه کرد و پیامدهای مربوطه را مورد بررسی قرار داد. هدف از انجام این مطالعه مقایسه میزان کارایی سه روش رایج طبقه بندی نظارت شده تصاویر ماهواره ای(روش حداقل فاصله از میانگین، روش متوازی السطوح و روش حداکثر احتمال) در مطالعه تغییر کاربری اراضی توسعه شهری شهرستان شوشتر می باشد. محدوده مورد مطالعه بخشی از شهرستان شوشتر از توابع استان خوزستان می‌باشد که در سال 1394 مورد پژوهش قرار گرفت.
روش بررسی: جهت تهیه‌ی نقشه‌های پوشش اراضی توسعه شهری، داده های ماهواره ای شامل تصاویر ماهواره های Landsat TM 5 و سنجنده OLI از لندست 8 می باشد که هر یک با استفاده از نرم افزار ENVI 4.3 آماده سازی و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و میزان کارایی هر روش طبقه بندی با محاسبه دو شاخص صحت کلی(Overall Accuracy) و ضریب کاپا(Kappa Coefficient) بررسی گردید.
یافته ها: نتایج بررسی نشان دادند که در بین روش های بکاربرده شده، روش حداکثر احتمال بیشترین میزان دقت را در طبقه بندی هر دو گروه داده های ماهواره ای دارد)2/93، 7/94OA=) و (85/0، 7/0KA=) و در مقابل روش متوازی السطوح نیز کمترین میزان دقت (2/41، 3/74OA= ) و (6/0، 4/0KA= ) را در طبقه بندی اراضی توسعه شهری در منطقه مورد مطالعه داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات