پایش تغییرات کاربری و پوشش سطح زمین با استفاده از داده‌های چند زمانه ماهواره Landsat (مطالعه موردی: حوزه هراز رود و بابلرود - مازندران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر

2 دانشجوی دانشگاه ملایر

10.22034/jest.2018.14941.2347

چکیده

تغییرات کاربری و پوشش سطح زمین در هر منطقه‌ای می‌تواند بطور گسترده‌ای بر کارکردها و فرآیندهای اکولوژیکی حوزه تحت تاثیرش اثرگذار باشد، لذا پایش چنین مناطقی نقش اساسی در کیفیت مدیریت دارد. هدف این پژوهش، آشکارسازی و پایش تغییرات کاربری و پوشش اراضی در نتیجه توسعه کشاورزی، مناطق مسکونی، اکوتوریسم و صنایع در حوزه هرازرود و بابل‌رود در استان مازندران است که تاکنون در این منطقه صورت نپذیرفته است. در این راستا از ماهواره لندست طی یک دوره 26 ساله با تکنیک آشکارسازی پس از طبقه‌بندی استفاده گردید. میزان تاثیر پارامترهای محیطی بر روی تغییرات کاربری اراضی بررسی شد که در نوع خود جالب توجه است. نتایج نشان داد میزان کاربری جنگل از بالغ بر صد و شصت هزار هکتارهکتار در سال 1367 به حدود صدو پنجاه و دو هکتار در سال 1392 با نرخ تغییرات چهارصدو بیست و نه هکتار در سال تنزل یافته است، در حالیکه کاربری‌های مسکونی و کشاورزی به ترتیب چهار هزار و صد و شصت و پنج و بیست و چهار هزار و هفتصد هکتار طی این مدت افزایش یافته‌اند. بیشترین میزان تغییرات مربوط به تبدیل کاربری باغداری با حدود منفی بیست و یک هزار هکتار است. این مطالعه نشان داد ، رابطه بین فاصله از جاده 97/0 = R2، رودخانه 83/0 = R2 و مناطق مسکونی 91/0 = R2 با تخریب جنگل به صورت کاهشی است. نتایج تغییرات مقادیر شاخص گیاهی تفاضلی نرمال شده نشان می‌دهد که میانگین این شاخص به ترتیب برای سال-های 1367 و 1392 از 02/0- به 2/0- کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات