بررسی و ارزیابی شاخص های موثر برنامه ریزی شهری به منظور الویت بندی پارک های شهری بااستفاده از مدل TOPSIS ( نمونه موردی شهر رودسر)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 عضو هیت علمی

10.22034/jest.2018.14851.2340

چکیده

چکیده:
زمینه و هدف : فضاهای سبز در محیط شهری بعنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌ می‌باشد. بدون وجود فضای سبز پایداری شهرها زیر سوال خواهد بود. هدف تحقیق حاضر ، بررسی و ارزیابی شاخص های موثر برنامه ریزی شهری به منظور الویت بندی پارک های شهر رودسر بااستفاده از مدل تصمیم گیری TOPSIS ، می باشد.
روش بررسی : طی این مطالعه، 6 شاخص موثر برنامه ریزی شهری که شامل شاخص تاسیساتی، دسترسی، ایمنی و امنیت، زیبایی ، کالبدی و روحی و روانی ، همراه با 17 زیر شاخص مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از امتیازدهی با استفاده از مدل تاپسیس 6 پارک شهر رودسر اولویت بندی شده است.
یافته ها: الگوریتم تاپسیس یک تکنیک چند شاخصه جبرانی بسیار قوی برای اولویت بندی گزینه ها از طریق شبیه نمودن به جواب ایده آل می باشد.در این تحقیق موثرترین شاخص های برنامه ریزی شهری با استفاده از مدل تاپسیس به منظور اولویت بندی 6 پارک مهم شهر رودسر مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.
بحث و نتیجه گیری: نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که پارک شادی با امتیاز 917/0 و با اختلاف 083/0 از خط نرمال cl ، در بهترین شرایط از لحاظ شاخص های برنامه ریزی شهری نسبت به پارک های دیگر شهر رودسر می باشد. و پارک آقا سید محمد با امتیاز 004/0در رتبه آخر می باشد. همچنین اختلاف زیادی از لحاظ ارزش بدست آمده بین پارک با اولویت اول و آخر وجود دارد که بسیار قابل تامل است. نتایج حاصل از تحقیق اختلافی در حدود 200 برابر نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها