ارزیابی اثرات زیست محیطی سایت های گردشگری شهر زاهدان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه

2 دانشگاه آزاد

10.22034/jest.2018.14805.2338

چکیده

صنعت گردشگری اکنون با سهم 10 درصدی از تولید ناخالص داخلی جهان به عنوان یک صنعت مهم اقتصادی تبدیل شده است. درکنار اثرات مثبت توسعه گردشگری، اثرات منفی ای در ابعاد مختلف از جمله بعد زیست محیطی وجود دارد که باید به آن توجه شود. چنانچه توسعه و گردشگری همراه با سیاستگذاری ها و برنامه ریزی منطق بر نگرش محیط زیستی و با تأکید بر توسعه پایدار نباشد به طور حتم باعث بروز تاثیرات منفی زیادی بر محیط زیست خواهد شد. با در نظور گرفتن اهمیت موضوع، هدف پژوهش ارزیابی اثرات محیطی توسعه گردشگری سایت های گردشگری شهر زاهدان است. بدین معنی که اگر در آینده نزدیک گردشگری در منطقه مورد مطالعه توسعه یابد چه اثرات زیست محیطی برمنطقه می گذارد. نوع پژوهش براساس ماهیت کاربردی و براساس روش تحقیق توصیفی- تحلیل است. از ابزار پرسشنامه برای نظرسنجی پیمایشی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است اگرچه در بعضی پارامترها، گردشگری می تواند اثرات منفی بر منطقه داشته باشد، ولی به طور کلی اثرات مثبت خیلی زیادی بر روی منطقه دارد. به اعتقاد کارشناسان، گردشگری یک فرصت خوب برای توسعه منطقه البته با برنامه ریزی راهبردی و درنظر گرفتن شرایط بومی منطقه است. نتایج بررسی پژوهش نشان می دهد گردشگری تنها درچند مورد از جمله توپوگرافی، کاربری اراضی (در مرحله اجرا پروژه)، و تا حدودی بر منابع پوشش گیاهی منطقه تاثیر منفی دارد. درحالی که در بسیاری از پارامترهای مورد بررسی اثرات مثبت خواهدداشت. در نهایت برای توسعه گردشگری منطقه با کمترین اثرات منفی پیشنهاد می شود تا برنامه راهبردی برای هرمنطقه با توجه به شرایط بومی منطقه و با مشارکت بومیان منطقه تهیه شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات