دیپلماسی محیط زیست؛ چارچوب راهبردی برای تعاملات بین المللی و صلح جهانی

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجو

2 هیات علمی گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

3 عضو هیات علمی گروه حقوق محیط زیست دانشکده محیط زیست و انرژی دانشگاه علوم وتحقیقات تهران

10.22034/jest.2018.14745.2329

چکیده

زمینه و هدف: امروزه حفاظت از محیط زیست به عنوان یکی از اصلی‎ترین عوامل حیات زیست کره زمین محسوب می شود. در این راستا توسعه و حفاظت از محیط زیست در پرتو تعاملات منطقه ای و همکاری های بین المللی در مسیر پایداری قرار می گیرد. از این رو مناسبات کشورها و تقویت روابط بین الملل و پایبندی به تعهدات مشترک بین المللی و لزوم تبعیت از قواعد آمره دو مبنای بسیار مهم در تبیین نقش دیپلماسی محیط زیست در نیل به سوی توسعه پایدار و توسعه حقوق بین الملل محیط زیست است. در این راستا دیپلماسی محیط زیست بعنوان رهیافتی موثر در حفاظت از منابع طبیعی و زیست بوم تلقی می گردد. از این رو جامعه بین المللی در بستر تعامل و تفاهم سازنده خود نیازمند نو اندیشی در نیل بسوی حفاظت از محیط زیست جهانی و صلح جهانی است.
روش بررسی: این پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی بوده و بر پایه بررسی های نگرش های نو اندیشانه استوار است.
یافته ها: هدف از انجام این پژوهش، تبیین تاثیر دیپلماسی محیط زیست بر تعاملات بین المللی و صلح جهانی در پرتو سیر تحول حقوق بین الملل محیط زیست می باشد.
بحث و نتیجه گیری: در مقطع کنونی، تقویت تعاملات بین‎المللی در پرتو دیپلماسی محیط زیست در نیل بسوی حفاظت از محیط زیست در جهت تحقق صلح به عنوان یک راهبرد، ضرورتی غیر قابل انکار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات