ارزیابی مدل LARS-WG و روش تغییر عامل در ریز مقیاس نمایی بارش و درجه حرارت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده عمران دانشگاه یزد

2 دانشجو

10.22034/jest.2018.14729.2326

چکیده

افزایش گازهای گلخانه ای در چند دهه اخیر و افزایش دمای ناشی از آن باعث به هم خوردن تعادل سیستم اقلیمی کره زمین شده، که به این پدیده تغییر اقلیم گفته می شود. تغییر اقلیم و گرم شدن کره زمین، می تواند اثرات نامطلوبی بر منابع مختلف از جمله آب، جنگل، مرتع، اراضی کشاورزی، صنعت و در نهایت زندگی انسان داشته باشد. مدل های گردش عمومی جو بدلیل بزرگ مقیاس بودن شبکه محاسباتی دقت زمانی و مکانی آنها با دقت مورد نیاز مدل های هیدرولوژیک مطابقت ندارد اما با استفاده از روش های ریز مقیاس کردن می توان خروجی های GCM را به متغیرهای سطحی در مقیاس حوضه آبریز مورد مطالعه تبدیل نمود. این مقاله به ریز مقیاس نمایی آماری داده های بارش و دما توسط مدل WG- LARS و روش تغییر عامل (CF) تحت دو سناریوی انتشار A2 و B2در ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه پرداخته است. مطابق با نتایج بیشترین افزایش میزان تغییرات در میانگین بارش سالانه توسط دو مدل در دوره (2070-2041) نسبت به دوره پایه (2000-1971) به ترتیب مربوط به مدل WG- LARS، تحت سناریویوی A2 و روش CF، تحت سناریوی A2 می باشد. این مقادیر برابر با 7/2%و 2/84% می باشد، و بیشترین افزایش مورد انتظار در میانگین دمای متوسط سالانه نیز در دوره فوق مربوط به روش CF ، تحت سناریوی B2و مدل WG- LARS، تحت سناریوی A2 و اعداد متناظر به ترتیب برابر با 3/1 و 2/6 درجه سانتیگراد می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات