پهنه بندی مناطق مستعد کشت آفتابگردان در دشت اسدآباد همدان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و تکنیک های GIS

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته RS-GIS

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

10.22034/jest.2018.15958.2451

چکیده

استفاده درست و بهینه از اراضی، نیازمند ارزیابی دقیق منابع کشاورزی می باشد. بخش کشاورزی بعنوان تامین کننده نیازهای غذایی کشور، از مهمترین بخش های اقتصادی کشور است. توسعه بخش کشاورزی یکی از مهم ترین راه های توسعه اقتصادی کشور است. برای رسیدن به این مهم برنامه ریزی های علمی در جهت استفاده بهینه از منابع و پتانسیل های موجود ضروری بنظر می رسد. این پژوهش به منظور پهنه بندی و تعیین مناطق مستعد کشت آفتابگردان دردشت اسدآباد استان همدان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و فرآیند تحلیل سلسه مراتبی (AHP) انجام شد. متغیرهای محیطی مورد استفاده در این پژوهش شامل سه گروه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، خصوصیات کیفی آب و اقلیم بودند. در ابتدا نیازهای رویشی و بوم شناختی آفتابگردان در مورد متغیرهای مورد استفاده، از منابع علمی استخراج و جهت تعیین مناطق مستعد کشت از آن ها استفاده شد. سپس نقشه های مربوط به این متغیرها تهیه و طبقه بندی شدند، سپس در محیط GIS به منظور الگوسازی، به هرکدام از لایه های اطلاعاتی با استفاده از مدل AHP وزن مناسبی اختصاص داده شد. نهایتا با بهره گیری از نتایج حاصل از تلفیق لایه ها مناطق بهینه برای کشت محصولات معرفی شد و در این تحقیق در چهاردسته غیرمستعد تا مستعد تقسیم بندی گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات