بررسی قصد گردشگران ناشی از کیفیت ویدئوهای کاربر ساخته محیط پاک شهری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

2 کارشناسی ارشد MBA دانشگاه گیلان

10.22034/jest.2018.15957.2448

چکیده

در سال‌های اخیر، رشد شگرفی در محتواهای کاربر تولید در اینترنت به وجود آمده است که از طریق آن استفاده از ابزارهایی که به‌طورکلی به‌عنوان رسانه‌های اجتماعی آنلاین و همچنین فنّاوری Web 2.0 می‌باشند، صورت گرفته است. شبکه‌های اجتماعی به‌صورت یکی از بهترین فرصت‌های پیش رو در برقراری ارتباط با گردشگران درآمده است. ازاین‌رو می‌توان از این درگاه برای ایجاد اعتماد و اعتبار نزد گردشگران در سطوح عمیق‌تری استفاده کرد. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر خاص ویدئوهای کاربر تولید فضای پاک شهری بر درک و رفتار تصمیم‌گیری گردشگران در شبکه‌های اجتماعی است. این پژوهش، ازلحاظ جهت‌گیری‌های پژوهش، کاربردی، هدف پژوهش، توصیفی، استراتژی‌های پژوهش پیمایشی و ماهیت آن، علّی است. جامعه آماری این تحقیق استفاده‌کنندگان از شبکه‌های اجتماعی بودند که به پرسشنامه آنلاین به اشتراک گذاشته‌شده پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری نرم‌افزار PLS Smart استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که تأثیر معناداری در اعتماد و تخصص منبع ساخت ویدئو بر قصد رفتاری گردشگران به‌خصوص بر قصد بازدید از فضاهای شهری پاک وجود دارد. همچنین مشخص شد کیفیت فنی ویدئو نیز نقش تعدیل گر را در این میان ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات